03 January 2014

Inför huvudentreprenörsansvar

Ordning och reda på arbetsmarknaden – och på arbetsplatsen – är grundläggande för att kunna upprätthålla en fungerande svensk modell och anständiga villkor på jobbet. Trots att regeringen med läpparna bekänner sig till den svenska modellen så ser vi allt fler exempel på dumpning av löner och andra arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden.
Under de senaste 20 åren har ett det i många branscher skett ett ökat anlitande av entreprenörer som alternativ till egen anställd arbetskraft. Ofta har sedan entreprenören i sin tur underentreprenörer som i sin tur kan anlita en annan underentreprenör. Det uppstår entreprenadkedjor och längden på dessa kedjor tycks enbart öka. Med flera nivåer av underentreprenörer ökar risken för att det uppstår problem – både för de anställda och för samhället. Det förekommer att den intjänade lönen till arbetstagare som är i slutet av en lång kedja av underentreprenörer inte betalas ut alls eller är långt under den lönenivå som bör gälla. Detta gäller särskilt för utländska arbetstagare som tillfälligt utstationerats till Sverige. För samhället kan det innebära att skatt och sociala avgifter undanhålls, för individen att man tvingas jobba till villkor långt under de svenska kollektivavtalen, och för arbetsmarknaden att löner och villkor dumpas vilket drabbar både seriösa företag och löntagarkollektivet.
Det är inte ovanligt att staten eller en kommun beställer ett arbete där löner sedan dumpas långt ned i en kedja av entreprenörer och att man trots sitt huvudansvar skyller på att det finns en entreprenadkedja som man inte känner till.
En huvudentreprenör har i dagsläget inget ansvar för att de underentreprenörer som är verksamma på exempelvis en byggarbetsplats är seriösa och kan följaktligen utnyttja fördelarna med att söka en lägre kostnad utan att stå för någon risk när det gäller underentreprenörens agerande. Detta är orimligt. För att förhindra exploatering av arbetskraft vill vi socialdemokrater införa ett system med solidariskt ansvar för entreprenörer. Det handlar om att huvudentreprenören skall ta ansvar också för underentreprenörer. Ett sådant entreprenörsansvar gäller redan i flera europeiska länder, till exempel Tyskland, Holland, Österrike, Spanien, Italien, Frankrike och Norge.
EU-kommissionen har faktiskt lagt ett förslag om en skyldighet för medlemsstaterna att införa ett entreprenörsansvar i utstationeringssituationer, i första hand inom byggbranschen, i det s.k. tillämpningsdirektivet. EU:s ministerråd behandlade frågan strax före jul och nu fortsätter förhandlingarna. I Riksdagen driver vi socialdemokrater denna fråga och har faktiskt fått igenom ett s.k. tillkännagivande om att regeringen skall återkomma till riksdagen med initiativ i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares/huvudentreprenörs ansvar i utstationeringssituationer. Men ännu har inget hänt.
För att lagstiftning om entreprenörsansvar skall bli verklighet krävs en ny regering som sätter ordning och reda på arbetsmarknaden högt på dagordningen och fler socialdemokrater i EU-parlamentet.

3 comments:

  1. Ett helt självklart krav. I en verksamhet som upphandlas skall givetvis al personal som berörs omfattas av ställda direktiv. Det är inte minst viktigt för att företagen skall kunna konkurrera på samma villkor.

    ReplyDelete
  2. Ett mycket bra tal om något som bör vara självklart när det gäller anställlning och arbetsvillkor i Sverige. Ylva behöver vi i nästa regering.

    ReplyDelete