28 February 2013

www.scandal.nu

Vi svenskar äter allt mer kött. Men trots att köttkonsumtionen stiger har Scan varslat 100 fast anställda slaktare och styckare samtidigt som man hyr in personal från bemanningsföretag. Svenska Livsmedelsindustriarbetareförbundet har startat en kampanj för att stoppa detta på www.scandal.nu.
Bemanningsföretag behövs och har en viktig roll att fylla på arbetsmarknaden. Men det är helt orimligt att fast anställd personal skall kunna bytas ut mot inhyrd arbetskraft.
1 januari i år började en ny lag att gälla: Lag om uthyrning av arbetskraft. Jag har bloggat om denna nya lagstiftning tidigare och du kan läsa om den här.
När lagförslaget behandlades i riksdagen i höstas hade vi socialdemokrater två mycket berättigade krav som röstades ner:
·         Stadigvarande arbetskraftsbehov ska i normalfallet tillgodoses genom anställning av egen personal. Inhyrd arbetskraft bör därför inte användas för stadigvarande arbetskraftsbehov, vilket bör framgå av lagen om uthyrning av arbetstagare. bDen som är uthyrd har sin trygghet och sina rättigheter i förhållande till sin arbetsgivare, d.v.s. i förhållande till bemanningsföretaget, och bara i mycket begränsad omfattning i förhållande till kundföretaget. Detta är i grunden en bra ordning men om bemanningsföretag svarar för permanenta arbetskraftbehov kan det uppstå problematiska situationer. Den uthyrde har t ex inte rätt till information inför omorganisation och arbetsmiljöansvaret är splittrat. Bestämmelser om att ett kundföretag inte får hyra in arbetstagare för att tillgodose ett stadigvarande arbetskraftsbehov bör göras dispositiv för att underlätta flexibla lösningar genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter enligt den svenska modellen.
·         Företrädesrätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd ska inte kunna åsidosättas genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter. Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning inom nio månader. Detta under förutsättning att den uppsagda anmält sitt intresse och har rätt kompetens för tjänsten. Vi vill därför att det ska framgå av lagstiftningen att kundföretagen inte får hyra in arbetstagare om arbetskraftsbehovet kan tillgodoses genom anställning av arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning i verksamheten enligt 25§ lagen om anställningsskydd.
Om riksdagen hade röstat ja till våra förslag hade situationen på Scan med all sannolikhet
varit annorlunda idag. Politik gör skillnad. Det handlar om villkoren på jobbet och tryggheten i anställningen.

1 comment:

  1. Ylva! Henrik Bäckström tog upp ditt blogginlägg i sin blogg efter ett besök på SR eller om det var på SVT. Han hittade ett antal tjänster såsom cafe, städning osv där SR/SVT uppenbart har stadigvarande behov men lagt ut på entreprenad. Anser du att SR/SVT skall anställa egen personal eller är det ok med entreprenader?
    För att spinna vidare på detta så är det inom journalistiken, ex SR och SVT mycket vanligt att man använder sig av "stringers" dvs frilansare. Uppenbart är att SR och SVT har ett permanent behov av nyhetsrapportörer, men väljer ändå att lägga ut det på frilansande journalister. Vad anser socialdemokraterna om denna företeelse? Är det jämförbart med bemanningsföretag? Om inte, var i ligger skillnaden?

    ReplyDelete