28 February 2013

www.scandal.nu

Vi svenskar äter allt mer kött. Men trots att köttkonsumtionen stiger har Scan varslat 100 fast anställda slaktare och styckare samtidigt som man hyr in personal från bemanningsföretag. Svenska Livsmedelsindustriarbetareförbundet har startat en kampanj för att stoppa detta på www.scandal.nu.
Bemanningsföretag behövs och har en viktig roll att fylla på arbetsmarknaden. Men det är helt orimligt att fast anställd personal skall kunna bytas ut mot inhyrd arbetskraft.
1 januari i år började en ny lag att gälla: Lag om uthyrning av arbetskraft. Jag har bloggat om denna nya lagstiftning tidigare och du kan läsa om den här.
När lagförslaget behandlades i riksdagen i höstas hade vi socialdemokrater två mycket berättigade krav som röstades ner:
·         Stadigvarande arbetskraftsbehov ska i normalfallet tillgodoses genom anställning av egen personal. Inhyrd arbetskraft bör därför inte användas för stadigvarande arbetskraftsbehov, vilket bör framgå av lagen om uthyrning av arbetstagare. bDen som är uthyrd har sin trygghet och sina rättigheter i förhållande till sin arbetsgivare, d.v.s. i förhållande till bemanningsföretaget, och bara i mycket begränsad omfattning i förhållande till kundföretaget. Detta är i grunden en bra ordning men om bemanningsföretag svarar för permanenta arbetskraftbehov kan det uppstå problematiska situationer. Den uthyrde har t ex inte rätt till information inför omorganisation och arbetsmiljöansvaret är splittrat. Bestämmelser om att ett kundföretag inte får hyra in arbetstagare för att tillgodose ett stadigvarande arbetskraftsbehov bör göras dispositiv för att underlätta flexibla lösningar genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter enligt den svenska modellen.
·         Företrädesrätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd ska inte kunna åsidosättas genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter. Den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning inom nio månader. Detta under förutsättning att den uppsagda anmält sitt intresse och har rätt kompetens för tjänsten. Vi vill därför att det ska framgå av lagstiftningen att kundföretagen inte får hyra in arbetstagare om arbetskraftsbehovet kan tillgodoses genom anställning av arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning i verksamheten enligt 25§ lagen om anställningsskydd.
Om riksdagen hade röstat ja till våra förslag hade situationen på Scan med all sannolikhet
varit annorlunda idag. Politik gör skillnad. Det handlar om villkoren på jobbet och tryggheten i anställningen.

ILO underkänner Lex Laval

Lex Laval är den lagstiftning som regeringen beslutade om efter den uppmärksammade lavaldomen i EU-domstolen. Lex Laval heter egentligen utstationeringslagen och är enligt min uppfattning mer långtgående när det gäller att inskränka de fackliga rättigheterna än vad EU-domstolen kräver. Regeringen passade helt enkelt på att begränsa fackets möjligheter att kräva svenska kollektivavtal under täckmantel av att anpassa lagstiftningen till EU:s regler.
Vi socialdemokrater motsatte oss lex Laval och har sedan den infördes krävt att den skall rivas upp och göras om. Utgångspunkten måste vara att svenska kollektivavtal skall gälla för alla som arbetar i Sverige. Det skall gälla även dem som kommer från ett annat EU-land och arbetar här, s.k. utstationerad arbetskraft. Det är självklart en stor utmaning att hävda kollektivavtalsmodellen i EU där man vanligen reglerar arbetsmarknaden genom lagstiftning istället för genom avtal mellan självständiga parter. Samtidigt finns det ingen anledning att lägga sig på rygg. Den svenska modellen är kanske ovanlig i ett EU-perspektiv men den har varit och är väldigt framgångsrik.
En viktig del som måste ändras i lex Laval är den s.k. bevisregeln. I första hand bör detta ske så att det utstationerande företaget ska kunna förmås att bekräfta att villkoren tillämpas i ett avtal med en facklig organisation, ett s.k. bekräftelseavtal. Om det inte är möjligt på annat sätt så skall den fackliga organisationen ha möjlighet att vidta stridsåtgärder. Det ska inte räcka med individuella anställningsavtal eller ensidiga utfästelser från arbetsgivaren.
Ett annat problem gäller försäkringsskyddet, också utstationerade arbetstagare bör vara försäkrade. Försäkringar bör betraktas som en del av det skydd som ska garanteras beträffande säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen. I lagen bör det klargöras att det är tillåtet att genom stridsåtgärder förmå arbetsgivare att teckna försäkringar som TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och TGL (Tjänstegrupplivförsäkring).
Nu har FN:s arbetsmarknadsorgan ILO granskat lex Laval och kommit fram till att lagstiftningen strider mot internationella konventioner om facklig förenings- och förhandlingsrätt. ILO menar att begränsningarna av svenska fackliga organisationers möjligheter att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal med utländska gästande företag strider mot ILO:s konvention 87, en konvention som Sverige har undertecknat. Det är de oberoende juridiska experterna ILO:s expertkommitté som nu uppmanar regeringen att ändra lagen.
Kritiken från ILO bör tas på stort allvar, det är nödvändigt att lex Laval görs om i grunden.
Efter att riksdagen i maj 2011 gjorde ett tillkännagivande till regeringen har man nu nyligen tillsatt en parlamentarisk utredning som skall se över utstationeringslagen – Utstationeringskommittén. Jag är själv ledamot i utredningen som hittills bara har haft ett sammanträde. Nästa sammanträde är onsdagen 13 mars. Då kommer jag att kräva att utredningen tar upp kritiken från ILO och gör nödvändiga förändringar av lagstiftningen för att Sverige skall leva upp till de konventioner vi har undertecknat och värna den fackliga förenings- och förhandlingsrätten.

11 February 2013

Löneskillnader ökar när man bildar familj

Kvinnor har väsentligt lägre inkomster än män. Kvinnor i vårt land har idag i genomsnitt bara 75 % av den inkomst som männen har. Under ett arbetsliv blir skillnaden hisnande 3,6 miljoner kr! 3,6 miljoner kr representerar enormt stor makt och många möjligheter.
Inkomstskillnaderna har flera orsaker och måste därför angripas med ett systematiskt, uthålligt och modigt arbete. Något viktigt händer med mannens och kvinnans inkomster när de bildar familj. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har nyligen undersökt detta och presenterat en rapport. Myndigheten konstaterar att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har varit oförändrad de senaste 30 åren trots att kvinnor har högre utbildning. Rapporten visar att det första barnet har en avgörande roll för hur inkomst och lön utvecklas. Femton år efter det första barnet har inkomstskillnaderna mellan pappan och mamman i genomsnitt ökat med 35 procentenheter jämfört med innan de fick barn!
Intressanta diagram finns på sid 11 som du kan se i rapporten. Där syns också att kvinnors lön påverkas och efter 15 år har löneskillnaderna ökat med 10 procentenheter.
Inkomstskillnaderna blir störst bland föräldrar där mamman skulle ha haft en sämre inkomst- och löneutveckling än pappan även utan barn. En av rapportförfattarna, Erica Lindahl, säger:
-          Vi ser att den förälder som förväntas tjäna mindre pengar tar ett större familjeansvar. Det leder till ett lägre engagemang i arbetslivet, vilket försämrar inkomsten ännu mer.
När föräldrarna skall besluta om hur föräldraledigheten skall fördelas eller vem som skall vara hemma och vabba påverkas de inte bara av lönenivån utan även av reglerna på arbetsmarknaden. 2001 förändrades Lagen om anställningsskydd (LAS) så att företag med max tio anställda får undanta två anställda från turordningsreglerna vid uppsägning. IFAU har undersökt effekterna och uppskattar att denna försämring av anställningstryggheten har inneburit att uttaget av föräldrapenning minskar med 11 % per år och uttaget av vab-dagar minskar med 6 % bland anställda i små företag. Rapportförfattaren Martin Olsson säger att han ser vissa tendenser till att föräldrarna omfördelar sin tid så att den andra föräldern med bättre anställningsskydd är hemma istället för den förälder som arbetar i småföretag.
Det är fantastiskt roligt att få barn och bilda familj, men det har alltid varit en utmaning att kombinera familjeansvar med ett framgångsrikt arbetsliv och det är kvinnor som har dragit kortaste strået när det gäller framgång i arbetslivet. Vi är med rätta stolta över vår generösa föräldraförsäkring men det är för mig mycket tydligt att vi inte alls kan vara nöjda. Varje ytterligare månad som knyts till respektive förälder, som steg på vägen mot en individualiserad försäkring, får effekt på löneskillnader och möjligheter till framgång i arbetslivet.

10 February 2013

Damfotbollens år?

2013 blir ett spännande år för damfotbollen med EM på hemmaplan som kröns av finalen på Friends Arena 28 juli. Tänk om Sverige är med då! Nytändningen med Pia Sundhage som förbundskapten har höjt temperaturen i media och förväntningarna hos befolkningen. Det skall bli mycket spännande att se vad Pias ledarskap kan åstadkomma med landslaget. Jag tror att 2013 blir året då damlandslaget blir lika folkkärt som herrlandslaget. Många, många kommer att följa matcherna på plats eller via tv. Nu på torsdag 14 februari släpps biljetterna till EM-matcherna och finalen. Priserna är humana. De allra dyraste biljetterna kostar 200 kr, men det finns förstås också billigare. Barn och ungdomar betalar 50 kr och när man köper biljetter till hela sitt lag kostar de bara 40 kr/pers.
Du kan läsa mer om biljettsläppet här.
Damallsvenskan utvecklas och förra året var det hård strid i toppen. Guldstriden avgjordes ju i sista matchen som fick karaktären av SM-final mellan LdB Malmö och Tyresö FF. Åren när man klagade på att det inte var någon spänning i Damallsvenskan kändes enormt avlägsna när Tyresö efter dramatik och diskussion om LdB Malmös bortdömda mål till sist kunde lyfta segerbucklan. Tyresö FF har gjort en imponerande resa och nådde nu ända fram till guldmedaljen. Som ordförande i Stockholms Fotbollsförbund gläds jag över att guldet hamnade hos en stockholmsklubb.
Men för de övriga stockholmslagen går det sämre, både Djurgården och AIK åkte ur högsta serien och får spela i nya Elitettan tillsammans med Hammarby och Älta i år. Det skall bli spännande att se vad denna efterlängtade förändring av seriepyramiden får för effekter på elitklubbarnas utveckling. Det kommer att bli många stockholmsderbyn som förhoppningsvis drar stor publik, men visst är det tråkigt att se många bra spelare nu lämna både AIK och Djurgården. Men vi kan glädjas åt att Djurgården vann Svenska Spels F17-serie efter vinst mot Umeå IK, det bådar gott för framtiden!
Flickfotbollen i Stockholms fortsätter att växa med rekordmånga lag i Sanktan i år: 1136 lag! Seniorserierna växer också, över hundra lag är anmälda.
Fotboll är den största tjejidrotten alla kategorier och damfotbollen utvecklas starkt. Det vill vi visa upp både inom och utanför fotbollsvärlden. Därför anordnar Stockholms Fotbollförbund Damfotbollens dag lördagen 25 maj. Denna dag kommer det att vara tjejer på varenda fotbollsplan i hela distriktet. Det kommer endast att spelas flick- och damlagsmatcher denna dag kl 10-17. Jag räknar med att blir minst 400 matcher! Damfotbollens dag är också en chans för föreningarna att visa upp sin verksamhet för sponsorer och föräldrar, locka fler tjejer att pröva på fotbollen, få större publik på matcherna och visa vilken viktig roll föreningen har i lokalsamhället.