03 September 2012

Utsatta områden och utsatta människor

Stadsdelar och bostadsområden där få har arbete och många lever på försörjningsstöd riskerar att hamna i en nedåtgående spiral. Det finns i allmänhet ett samband med låg utbildningsnivå hos de vuxna och ibland även mycket få barn med svenska som modersmål i skolorna. Låg utbildningsnivå är den viktigaste orsaken till arbetslöshet. Men även otillräckliga kunskaper i svenska och avsaknad av kontakter in på den svenska arbetsmarknaden har stor betydelse. Arbetslöshet leder till fattigdom och att man tvingas leva på försörjningsstöd. Arbetslöshet och låg utbildningsnivå bland föräldrarna påverkar starkt barnens skolresultat. Om andelen elever som har svenska som modersmål blir extremt liten försvåras möjligheten för skolan att lyckas med elevernas viktiga språkutveckling. Det är helt nödvändigt att bryta en sådan utveckling. Ofta är det så att de som har jobb och hygglig ekonomi flyttar ifrån området, även om man trivs på många sätt, för att skapa bättre förutsättningar för sina barn och bo nära service. Vilket i sin tur ytterligare förstärker segregationen.
För att bryta detta krävs insatser både för individer och för området som sådant.
Att kunna försörja sig själv och sin familj genom eget arbete är det allra viktigaste för att ge människor möjlighet att kunna styra över sitt eget liv och ge framtidstro till sina barn. Det finns absolut inget skäl till att söka jobb främst i sin egen stadsdel. Det normala i ett storstadsområde är att man åker tunnelbana/buss/pendeltåg till sitt jobb. Därför är idén om skattefria zoner i utsatta områden ingen bra väg för att lösa arbetslöshet. Istället krävs insatser som är utformade för att rusta människan för att kunna ta de jobb som finns. Ofta krävs yrkesutbildning och praktik, men även validering och språkutveckling.
Attraktiva bostadsområden präglas framförallt av bra skolor och trevliga, funktionella bostäder. Därför måste undervisningskvalitén stärkas och skolorna ges förutsättningar att kompensera för de utmaningar som en stor andel elever med annat modersmål och med små möjligheter att få hjälp med skolarbetet hemma skapar. Många av miljonprogramsområdena börjar bli gamla och det finns stort behov av upprustning. Det skulle betyda väldigt mycket om bostadsområdena blir moderniserade och upprustade och därmed mer attraktiva. En annan viktig fråga är tillgången till offentlig service där både stat, kommun och landsting måste säkerställa att dessa områden är väl försedda.
Jag har tidigare härpå bloggen kritiserat förslaget om skattefria zoner, s.k. nystartszoner. Det är en dyr och ineffektiv åtgärd som inte kommer att lösa problemen. Idag säger integrationsministern att regeringen vill satsa pengar på att utveckla dessa områden med avseende på utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd. Det löser inte den misslyckade arbetsmarknadspolitiken eller bostadspolitiken. Men jag hoppas ändå att detta är tecken på en omsvängning från regeringens sida. Det är i så fall mycket välkommet.

1 comment:

  1. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1302&artikel=5250332

    Kanske skall vi sluta tala om olika områden på det sätt du gör?

    Du själv lever väl i en situation som är långt ifrån det du talar om. Så vad gör dig lämpad att diskutera detta?

    ReplyDelete