20 September 2012

Arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens styrning måste omprövas

Arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens arbete måste syfta till att hjälpa människor att få jobb och hjälpa arbetsgivare att få tag i rätt personal. Man kan ifrågasätta om det fungerar så idag. De anställda på arbetsförmedlingen vittnar om hur administration och kontroll tar en allt större del av deras arbetstid. Regeringens detaljstyrning gör att det finns mindre utrymme för professionella bedömningar och nära kontakter med arbetsgivare. Resultatet blir att Arbetsförmedlingen i stor utsträckning förmedlar åtgärder som ofta avlöser varandra i en lång kedja som alltför sällan leder till ett jobb. Slutstationen i denna kedja är återvändgränden Fas 3.
När arbetsmarkandsministern skall försvara Fas 3 brukar hon säga att det är bättre att människor är ”sysselsatta” med något än att de skall gå hemma. Jag tycker att det är en bedrövligt låg ambitionsnivå! Skall vi vara nöjda med att arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen håller människor sysselsatta i Fas 3? Måste inte målet vara arbete? Fas 3-anordnarna får 5 000 kr i månaden för att de ”sysselsätter” en arbetslös. Om den arbetslöse får ett jobb (vilket rimligen borde vara målet) så förlorar anordnaren sin ersättning. Logik? Incitamenten för att hjälpa en arbetslös till ett avlönat arbete är noll. Den arbetslöse får snällt hoppas att Fas 3-anordnaren drivs av medmänsklighet (vilket bevisligen ofta inte är fallet).
Arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens arbete måste enligt min mening självklart fokusera på jobb. De arbetssökande skall kunna förvänta sig professionellt stöd och engagemang som skall syfta till egen försörjning genom arbete. Kartläggning, praktikplats, validering, utbildning och coachning skall leda till jobb, inte vara ett sätt att hålla den arbetslöse sysselsatt. En del står nära arbetsmarknaden och behöver begränsade insatser från Arbetsförmedlingen men allt fler av de arbetslösa står mycket långt från arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösheten har ökat under den borgerliga regeringen. De som varit arbetslösa i mer än två år har ökat från 28 000 personer till idag över 70 000 personer. Arbetsförmedlingen bedömer att 60 % av de arbetslösa har stora svårigheter att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden. Detta ställer mycket stora krav på arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens arbete. Då måste man våga tänka nytt och ompröva. De insatser som leder till jobb skall behållas. De som inte leder till jobb måste omprövas. De arbetslösa, men i förlängningen hela samhället, betalar ett högt pris för regeringens ideologiska låsning.
Arbetsförmedlingen måste få använda resurserna friare och arbetsförmedlarna måste få använda sin professionella kompetens. Dagens system leder till att Arbetsförmedlingen skickar tillbaks flera miljarder till regeringen varje år samtidigt som arbetslösheten växer. Därför bör regelstyrningen minska och man bör istället tydligare styra mot och följa upp resultatet, d v s om människor kommer i arbete eller inte. Olika individer och olika situationer kräver helt olika insatser. Detta vet de som jobbar på Arbetsförmedlingen. Men idag har de inte möjlighet/frihet att använda sin kunskap på bästa sätt för att det skall leda till jobb för den arbetssökande. Ju längre vägen är till arbete för den arbetslöse, desto viktigare är det att insatserna kan användas utifrån individens förutsättningar och att arbetsförmedlaren verkligen har tid att jobba med individen.
Även arbetsgivarna bör kunna förvänta sig att Arbetsförmedlingen har tid och resurser att hjälpa dem att få tag i personal med rätt kompetens. Här finns idag stora brister, vilket har lett till en situation där vi har enormt hög arbetslöshet samtidigt som Svensk Näringsliv uppger att var femte rekrytering misslyckas p g a att man inte får tag i rätt personal. Matchningen måste fungera och Arbetsförmedlingen måste få utrymme att jobba nära arbetsgivarna.
Vi socialdemokrater vill inte privatisera Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har idag avtal med flera olika privata aktörer som har begränsade och ganska hårt styrda uppdrag. Vi motsätter oss inte att andra aktörer genom avtal med Arbetsförmedlingen bidrar. Om andra kan göra insatser som gör att fler får jobb är det bra. Målet är att människor skall komma i arbete - inte att alla insatser skall utföras av Arbetsförmedlingen. Men vi vill ändra inriktningen på politiken och styrningen av både Arbetsförmedlingen och dess avtal med andra aktörer. Inom ramen för omställningsavtalen gör Trygghetsrådet och TSL ett utmärkt arbete som hjälper många människor till ett nytt jobb. Det finns stora skillnader i deras uppdrag och Af:s men det finns ändå en del att lära.
Många av dem som står allra längst från arbetsmarknaden får idag mycket begränsad hjälp av Arbetsförmedlingen och är hänvisade till andra. Fontänhuset gör ett beundransvärt arbete för att människor med psykisk sjukdom skall kunna komma tillbaks till ett fungerande liv och även till arbete. I Malmö samarbetar kommunen och Röda Korset för att traumatiserade flyktingar skall få vård och hjälp att komma in på den svenska arbetsmarknaden. I Södertälje samarbetar kommunen med Manpower för att människor som lever på försörjningsstöd skall komma i jobb. Andra aktörer är specialiserade på att hjälpa personer med specifika funktionshinder, t ex Aspberger, eller har en specifik branschkunskap. Jag anser att Arbetsförmedlingen friare än idag skall kunna avtala med andra aktörer som kan bidra genom speciell kompetens eller användbara nätverk. Fokus skall vara att få människor i arbete. De som på ett bra sätt kan bidra till det skall också få tillgång till statliga resurser, oseriösa aktörer eller de som inte lyckas väl skall inte kunna göra det.
Vi socialdemokrater har påbörjat en diskussion om vad som krävs av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen i en ny tid. Det är inga lätta frågor. Men det är nödvändigt att ändra fokus och våga tänka nytt. Arbetsförmedlingens uppdrag har av regeringen i praktiken ändrats från att förmedla arbeten och rusta de arbetslösa för att kunna ta de lediga jobben till att idag mer handla om att disciplinera de arbetslösa. För många av de arbetslösa hos Arbetsförmedlingen framstår ett riktigt jobb som en utopi. Det duger inte.

6 comments:

 1. Ylva jag kan inte nog hålla med dig i det du beskriver. det som bekymrar mig är din tanke att AF kan privatiseras - är detta en inom partiet genomgripande uppfattning?
  Man talar om den Australiska modellen som en föregångare men då vill jag peka hur illa det kan bli med en sådan lösning.

  Det
 som 
är 
mest 
revolutionerande
 med
 det
 australiska
 fallet 
är 
att 
själva
 arbetsförmedlingen 
inte 
är 
statligt utan
 
varje
 arbetssökande 
får 
en
 ”jobbpeng”
beroende
 på 
behov,
 tid
 som
 arbetslös
 med
 mera, 
som
 man 
kan
 använda
 för
 att 
välja
 privat 
arbetsförmedling 
från 
en
 lista
 av
 godkända
 förmedlingar. 

Dessa
 är
 ofta 
icke‐vinstdrivande
frivilligorganisationer,
 som
 till
 exempel
 motsvarigheten 
till
Stadsmissionen.
 Vem tror på att detta med “icke-vinstdrivande” skulle ha någon som helst betydelse för alliansen? Det 
är 
detta
 system,
”Jobs
 Services 
Australia” 
som
 inspirerat alliansen – och nu uppenbarligen också Socialdemokraterna. Resultatet 
är
 en 
analys 
av
 den 
typ 
av
 idealiseringar
 som 
ibland 
förekommer
 från
 näringslivsorganisationer. Privat
a förmedling
ar har inte löst dom problem som fanns tidigare visar erfarenheter
 från 
Australien,
 eller 
från
 andra 
länder.

  Att högerregeringen vill lämna över arbetsmarknadspolitiken till AF genom en privatisering är ju inte obekant. Men resultatet blir inte demokratiskt valda politiker som bestämmer vilka arbetsmarknadspolitiska satsningar som ska göras utan tjänstemännen. Det kommer att göra att demokratin minskar, man kan inte påverka arbetsmarknadspolitikens innehåll. En reform av arbetsförmedlingens arbete och deras syn på sitt uppdrag är av största vikt, inte minst för de alltfler långtidsarbetslösa som nu lämnas i sticket i den ironiskt betitlade “jobb och utvecklingsgarantin” där det enda du är garanterad är usla villkor.

  Jag hoppas innerligt att en privatisering av AF inte är ett tillgängligt förslag från Socialdemokratin - det får i sanningens namn vara slut på privatiseringshysterin. Grunden för AF är och skall vara att förmedla arbete utifrån individens förutsättningar. Australien modellen 
för
 arbetsförmedling
 skiljer
 sig
 från
 Sverige 
på
 flera
 plan.

 Exempelvis
fungerar
 inte 
arbetsförmedlarna 
längre 
som
 kontrollorgan
 för
 a‐kassa.
Den
 uppgiften 
sköts 
istället
 av
 en 
separat
 enhet 
som 
efter 
en
 bedömning
 av
 den
 arbetssökandes 
behov
 av 
finansiellt 
stöd
 skickar
 denne
 vidare 
till
 arbetsförmedlaren,
 som
 då
 fullt 
ut
 kan
 fokusera
 på
 att 
bistå
 i 
arbetet
med
 att söka jobb – detta borde kunna genomföras även i Sverige. För att uppnå detta syfte behövs sannerligen ingen privatisering av den svenska arbetsförmedlingen. 
Arbetsförmedling skall inte skötas av privata aktörer där det huvudsakliga intresset istället blir att vinstmaximera verksamheten och mindre fokus på de arbetslösa – där åtgärder utom kontroll av staten, kommer att innebära åtgärder i form av handpåläggning av mer eller mindre seriösa så kallade jobbcoacher. Den vägen öppnades upp redan den 1 juli då den nya – av alliansen – instiftade lagen – möjliggjorde sådana obskyra upphandlingar.
  Arbetsförmedling skall inte vara någon lukrativ marknad för privata aktörer. Jag säger NEJ till privatisering av AF men säger JA till en genomgripande reformering av hela AF där erfarenheter mycket väl kan plockas upp av Australien modellen.

  Med vänlig hälsning
  Björn Alvebrand och socialdemokrat sedan jag började stå på egna ben.

  ReplyDelete
 2. Hej Björn, tack för dina kloka och initierade synpunkter.
  Som jag skriver i mitt blogginlägg så vill vi socialdemokrater inte privatisera Arbetsförmedlingen. Däremot ser vi stort behov av att utveckla och förändra både arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens funktionssätt i den riktning som jag beskrivit i inlägget.
  Tack för att du tog dig tid att kommentera mitt inlägg!

  ReplyDelete
 3. Såg dig Ylva på Aktuellt. Du är alltid otroligt arrogant, kaxig, självgod och respektlös. Dessutom svarade du aldrig på frågan: HUR ska (S) orda fram jobb? Ni har inte lyckats med Garantijobb, ALU-jobb, beredskapsjobb eller Plusjobb så varför i hela friden skulle ni lyckas nu??? Men det är bra att du är så sannslöst självgod för du är med din vänstervrida kaxighet Alliansens bästa valarbetare.

  ReplyDelete
 4. Till att börja med, en kommentar till Think2ice som har skrivit här ovanför, angående "hur" (S) ska ordna fram jobb. I dag så missbrukas Fas3-systemet något enormt på det sättet att det redan utförs väldigt många riktiga jobb av Fas3-deltagare, fast utan lön. Det betyder att när Fas3 skrotas, så kommer en väldigt massa riktiga jobb att uppstå, bara genom ATT Fas3 skrotas. Som du säkert förstår, är det väldigt många arbetsgivare som tackar Ja till att få gratis arbetskraft + 5000 kr i bidrag per Fas3-person de tar in, istället för att anställa. Det är väldigt lukrativt. Strider det mot reglerna? Ja. Men jag kan lova dig att det är *mycket* vanligt förekommande. Vi har alltså en arbetsmarknadsåtgärd i dag som rent konkret motarbetar folks möjligheter att få ett riktigt jobb. Även om det har funnits åtgärder förr som inte har funkat hela vägen för alla, så vill jag nog lova att Fas3 är den första åtgärden i Sveriges historia som inte bara är meningslös, utan verkligen sätter käppar i hjulet för en arbetslös att få ett jobb. Åtgärden har alltså totalt motsatt effekt än vad den borde ha, och det är katastrof.

  Men nu till vad jag ville säga till Ylva. Och det är ett enormt stort TACK för att du driver den här frågan med ett så stort engagemang och övertygelse. Och tack för att du påpekade i Aktuellt-debatten att faktiskt inte alla Fas3-deltagare är 60+ och handikappade, som ministern ville påskina. Jag är 35 år gammal, fullt frisk och arbetsför, men förlorade mitt jobb i samband med nedskärningarna 2008. Nu har jag tyvärr fått inse att det inte finns en enda arbetsgivare som skulle vilja anställa mig bara på grund av att jag har varit arbetslös så länge. Det är den stora käppen i hjulet. Jag har fastnat i ett vakum som jag inte kommer ur. Jag VET att jag måste ha en färsk merit, som ex. ett jobb eller utbildning, för att kunna gå vidare och komma tillbaka på arbetsmarknaden på riktigt igen. Och om jag har förstått ert (S) förslag rätt, så är det precis vad ni föreslår att jag ska få. Den nyheten var verkligen den första ljusglimten i tunneln som jag har hört på länge. Det enda tråkiga är att det ska måsta ta två år till innan ert förslag ens har en möjlighet att bli verklighet. Jag säger bara: fortsätt kämpa för det här förslaget, för det är en valvinnare! Något annat vågar jag inte ens tillåta mig själv att tänka!

  Och Ylva, nästa gång Hillevy (eller vad nu ministern heter) pressar dig på frågan om hur du ska "trolla fram jobb," så påpeka gärna att det finns massor av Fas3-deltagare som redan utför riktiga jobb, och att många jobb "trollas fram" bara genom att lägga ner hennes politik. Det är inte alla som virkar utan garn eller målar stolar som inte behövs. Vi är många som faktiskt utnyttjas till att utföra riktiga jobb, och Arbetsförmedlingen vet om det - men bryr sig inte. Det brukar sägas att "det är bättre att ha en sysselsättning än att gå hemma och göra ingenting" för en arbetslös, och ja, egentligen borde det vara så, men tack vare Hillevys politik så håller inte den tesen riktigt. För om jag skulle gå hemma och göra ingenting, så skulle någon annan få ett jobb och göra det jag gör. Faktiskt. Jag lovar dig, så ser det ut i verkligheten.

  ReplyDelete
 5. Är Ylva Johansson om vad som händer med en person som går från ett fas-3-verksamhet till en SAS-anställning på ett år?

  Personen blir nollklassad.
  Så valet 2014 står emellan:

  1. Jobba gratis i fas-3 meden arbetslöshetsförsäkring från FK på 10 000 netto fram till pension

  2. SAS-anställning på ett år på kanske 13-14 000 i månaden i lön+ 20 år som slav under socialen+ gratis arbete, trots inga som helst sociala problem.

  Jag tror nog att många fas-3:are precis som jag själv då föredrar utväg nummer 3, självmord.

  ReplyDelete
 6. Riksdagen fastställde att inga skall skrivas in i det som hette "Fas 3". När regeringen inte följer detta, utgör det ett hot mot den demokratiska ordning som gäller i Sverige. De politiker som finner sig i detta, medverkar till att undergräva demokratin. Alla politiker som värnar om vår demokratiska ordning, borde agera. Det är både möjligt och rimligt att ånyo agera genom Riksdagen.

  ReplyDelete