05 June 2012

Arbetsmarknadspolitiken får underkänt

Framgångsrika arbetsmarknadspolitiska insatser leder till jobb. Om de inte leder till jobb så måste de ifrågasättas. Detta borde vara en rimlig utgångspunkt när man värderar arbetsmarknadspolitiken. Men regeringen har valt att hålla fast vid sina egna, ideologiskt motiverade åtgärder, även när de bevisligen inte fungerar. Det gäller t ex jobbcoacherna där Arbetsförmedlingens egen utvärdering visat att de som blivit jobbcoachade inte fått jobb i större utsträckning (faktiskt t o m något lägre!) än dem som inte blivit jobbcoachade. Det gäller Fas 3 som bevisligen inte leder till jobb men som ändå växer lavinartat och idag är Sveriges största ”arbetsgivare”. Och hela jobb- och utvecklingsgarantin liksom den s.k. ungdomsgarantin har bevisat låg aktivitetsnivå vilket är ett viktigt skäl att så många människor obönhörligen rutschar ut i återvändsgränden Fas 3. Synen på utbildning är en ideologisk vattendelare där vi socialdemokrater vill satsa stort på utbildning och andra insatser som rustar de arbetslösa så att de kan ta de lediga jobb som finns. Regeringen har istället skurit ned kraftigt på utbildning för att istället skapa ”incitament” för att ta jobb genom lägre eller obefintlig ersättning till arbetslösa.
Nu har Fackförbundet ST frågat 2 300 av landets arbetsförmedlare hur de tycker att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna fungerar. Man har alltså frågat dem som dagligen möter arbetslösa och som har till yrke att hjälpa människor till jobb.
Rapporten är svidande kritik mot regeringens arbetsmarknadspolitik. Insatserna i garantierna sägs ha låg kvalitet och komma igång alldeles för sent. Många arbetslösa anses behöva ett mer omfattande stöd av högre kvalitet. Enligt arbetsförmedlarna är risken stor att människor låses in i åtgärder som inte leder vidare till jobb. 70 % av arbetsförmedlarna vill kunna erbjuda mer arbetsmarknadsutbildning.
-          Arbetsförmedlarna efterfrågar en politik som rustar de arbetslösa och gör dem starkare, snarare än den politik som regeringen valt, att kontrollera de jobbsökande, utan att på allvar förändra och förbättra deras förutsättningar, säger rapportens författare Roger Syrén till DN.
Det framgår av rapporten att arbetsförmedlarna tycker att de får ägna för mycket tid åt att kontrollera de arbetssökande och för lite tid åt att kontakta arbetsgivare för att hjälpa de arbetslösa att få jobb.
Utöver utbildning efterlyser arbetsförmedlarna validering av invandrares kunskaper och riktade insatser för de ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Sänkta ingångslöner, försämrad anställningstrygghet eller generell sänkning av arbetsgivaravgiften för unga tror man däremot inte är verkningsfullt.
Som socialdemokrat blir jag naturligtvis glad över att få stöd för vår arbetsmarknadspolitik från dem som arbetar med detta dagligen och professionellt. Vi föreslår just riktade insatser för unga utan gymnasiekompetens med vårt förslag om utbildningskontrakt, stora satsningar på utbildning, mer tid för arbetsförmedlarna att ta kontakt med arbetsgivare och validering samtidigt som vi vill avskaffa Fas 3. Men som medborgare blir jag samtidigt bedrövad över att regeringen är så ideologiskt blockerad när det gäller jobbpolitiken att man inte vill lyssna eller lära av sina misstag.

No comments:

Post a Comment