30 March 2012

Kunskaper eller krogmoms?

”Svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematikhar försämrats under 2000-talet. I naturvetenskap presterar svenska elever idagunder det internationella genomsnittet. Den svenska skolan har också blivitmindre likvärdig och de elever som inte når upp till en grundläggandeläsförståelse har blivit allt fler. Det visar resultaten från PISA 2009.” Detta är Skolverkets korta sammanfattning av den stora, kvalitativa och återkommande undersökning som kallas PISA. Sveriges resultat har stadigt försämrats i alla avseenden sedan 90-talet. Detta borde vara den allra viktigaste politiska frågan.
Undervisningskvalitén måste höjas i både grundskolan och gymnasieskolan. Andelen elever som lämnar gymnasiet utan tillräckliga kunskaper har aldrig varit högre än idag, det har vuxit för varje år som Björklund varit ansvarig minister.
Idag besökte jag Bromölla kommun där Arbetsförmedlingen berättade att ungdomsarbetslösheten är 34 % i åldern 18-24 år. I Bromölla är det ingen som tror att sänkt moms på krogen skall leda till ett enda nytt jobb för dessa arbetslösa unga. Däremot är man mycket oroad över att regeringen nu skär ned på resurserna till gymnasieskolan motsvarande 1400 lärartjänster i hela landet. I kommunen är det redan 35 % av ungdomarna som saknar fullständiga gymnasiebetyg efter tre år.
För att Sverige skall kunna stärka sin konkurrenskraft och få nya och växande företag är det helt nödvändigt att den nuvarande utvecklingen med sjunkande kunskapsnivåer i skolan kan vändas. För alla våra barns och ungdomars framtid är kunskaper och tilltro till den egna förmågan vägen till jobb. Istället för att höja undervisningskvalitén i grundskolan och gymnasieskolan så att alla unga kan rustas med goda kunskaper och höja den generella kunskapsnivån så väljer regeringen att dels dra in resurser från skolan och sänka kunskapskraven samtidigt som man nu säger att ingångslönerna bör sänkas. Nya jobb skall skapas genom sänkt krogmoms och inte genom utbildning och produktivitetsutveckling i företagen. Det är en politik som leder in i en farlig återvändsgränd.
Just nu pågår PISA 2012 som har fokus på matematik och Sverige deltar för femte gången. 5000 15-åringar genomför just nu samma prov i matematik som jämnåriga elever gör i 66 andra länder. Det är en mycket stor och gedigen undersökning, PISA är kanske den mest trovärdiga mätaren av svenska elevers kunskaper står sig i en internationell jämförelse. Eftersom vi deltagit i många PISA-undersökningar (som genomförs vart tredje år) så kan vi också jämföra svenska skolans resultat över tid.
Jag hoppas att trenden har vänt så att matematikkunskaperna har förbättrats. Men tyvärr är jag mycket, mycket orolig för att utvecklingen fortsätter åt fel håll. Det skall bli mycket intressant att se resultatet såsmåningom.
Undervisningskvalitén i skolan och elevernas kunskaper borde vara högst på den politiska dagordningen. De 5 400 000 000 kr som regeringen satsar på ökad lönsamhet i restaurangbranschen skulle göra mer nytta i skolan.

No comments:

Post a Comment