29 November 2011

Har sysselsättningen ökat?

Arbetsförmedlingen redovisar att 372 000 människor är arbetslösa i vårt land. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,2 %. Risken är nu stor att fler människor kommer att bli arbetslösa, den ekonomiska krisen i viktiga euro-länder liksom i USA påverkar också Sverige och prognoserna ser mörka ut.     
Regeringens företrädare brukar skryta med att det aldrig har varit så många som arbetar som idag. Det är sant. Men det regeringen inte vill berätta är att det uteslutande beror på att vi aldrig någonsin har varit fler människor i arbetsför ålder i vårt land än idag. Det är självklart så att ju fler invånare ett land har ju fler arbetar. Ett litet land har färre sysselsatta än ett stort land. Den intressanta frågan är ju hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som arbetar.
Det mäts i den så kallade sysselsättningsgraden som anger hur stor andel som arbetar. Sysselsättningsgraden var (enligt Statistiska Centralbyrån) 71,2 % i oktober 2006 då den borgerliga regeringen tillträdde. Idag är sysselsättningsgraden enligt samma sätt att mäta 71,0 %, alltså något lägre än när regeringens började sjösätta sin politik.
Regeringens jobbpolitik har misslyckats. Arbetslösheten är på en nivå som moderaterna i opposition beskrev som massarbetslöshet och mer än var femte ung människa går utan jobb. Trots att regeringen har genomfört hela sitt program med nedmontering av arbetslöshetsförsäkringen, utförsäkring av sjuka, jobbskatteavdrag för astronomiska belopp, gratisarbete i fas 3 och Lex Laval så är sysselsättningsgraden lägre än innan regeringen tillträdde och arbetslösheten är högre. Istället för jobb har vi fått fler människor i fattigdom.
Moderaternas retorik har visat sig värdelös när den omsätts i praktisk politik.

No comments:

Post a Comment