05 October 2011

Tydliga besked om a-kassan i (s)-budget

Den senaste veckan har det varit en medial diskussion om vad vi socialdemokrater egentligen tycker om a-kassan. Det känns därför viktig att markera hur jag och den socialdemokratiska riksdagsgruppen ser på arbetslöshetsförsäkringen.

Vi socialdemokrater vill att i princip alla löntagare ska välja att omfattas av en god omställningsförsäkring vid arbetslöshet. En sådan försäkring stärker människor och underlättar samhällets strukturomvandling. Ersättningar på höga nivåer och villkor i övrigt som är rimliga utifrån den enskildes utgångspunkt gör att människor blir öppnare för den globaliserade ekonomin och vågar gå från det gamla till det nya. Detta är grunden för att försäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. En bra arbetslöshetsförsäkring gör att den som förlorar sitt jobb kan koncentrera sig på att snabbt söka nytt och inte behöver oroa sig för att behöva gå från hus och hem. Den svenska modellen bygger på avtal mellan starka parter på arbetsmarknaden. Men för att den ska fungera krävs även att staten bidrar med en aktiv arbetsmarknadspolitik och en bra arbetslöshetsförsäkring. Den svenska modellen har kraftfullt bidragit till att ett modernt arbetsliv och konkurrenskraftiga företag.
Den arbetslöshetsförsäkring som vi har idag svara inte mot dessa krav. Den borgerliga regeringens försämringar har resulterat i att andelen av de arbetslösa som får ta del av försäkringen har mer än halverats, från 80 procent 2006 till 35 procent i dagsläget. Bara tre procent av de öppet arbetslösa får idag 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Mellan 200 000 och 300 000 arbetslösa får ingen ersättning alls beroende på att de inte uppfyller arbetsvillkoret.
Regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen har skadat den svenska modellen och gjort att många arbetslösa idag hänvisas till försörjningsstöd. Socialstyrelsen har nyligen uppgivit att det vanligaste försörjningshindret för dem som fick ekonomiskt bistånd 2010 var relaterat till arbetslöshet. Det gällde 106 500 personer, dvs. 38 procent av personerna som fick ekonomiskt bistånd.
Arbetslöshetsförsäkringen fyller helt enkelt inte längre sitt syfte. Vi behöver en ny a-kassa byggd på inkomstbortfallsprincipen, som stimulerar omställning, är lätt att få del av, enkel att förstå och som inte kan missbrukas. Viktiga principer:
• Alla ska ha råd att vara med i a-kassan. Vi vill kraftigt sänka avgifterna till a-kassan och avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen skall inte variera beroende på arbetslöshetsnivån inom avtalsområdet.
• Arbetslöshetsförsäkringen skall vara till för den som har en arbetsinkomst att försäkra och ge trygghet vid omställning. Villkoren bör utformas så att den som blir arbetslös normalt skall kunna få ut ersättning från försäkringen under omställningstiden.
• Vi vill höja taket. Arbetslöshetsförsäkringen skall ge inkomstrelaterad trygghet vid omställning för en stor majoritet av löntagarna, så är det långt ifrån idag. Målet är att de flesta löntagare ska få ut 80 procent i ersättning vid arbetslöshet. Vi vill ha en frivillig försäkring, som är solidariskt finansierad och som administreras av de fackliga organisationerna.
• En stark a-kassa som omfattar alla löntagare är en avgörande del av en väl fungerande arbetslinje. Den skall innebära krav på aktiva insatser från den enskilde som möts av en aktiv arbetsmarknadspolitik och utbildningsmöjligheter.
I den skuggbudget vi socialdemokrater presenterar idag lägger vi flera förslag för att förbättra arbetslöshetsförsäkringen redan från nästa år. Vi inför ett maxtak på 120 kr per månad för avgiften, höjer ersättningsnivån till 80% och höjer taket i försäkringen från dagens 680 kr till 910 kr per dag. Det är ett tydligt besked om att vi har höga ambitioner för en väl fungerande arbetslöshetsförsäkring.

2 comments:

 1. Som jag ser det så är en utav de allra viktigaste uppgifterna för att arbetarparti att verka för att arbetare ska ha mer makt över sin arbetssituation. Och är det någonting som arbetare varit överens om på alla arbetsplatser där jag jobbat så är det att vi på golvet borde ha mer att säga till om och ledningen mindre.

  Så varför är det praktiskt taget ingen som lyfter frågan om arbetardemokrati inom offentlig sektor? Här har politikerna trots allt mandat att bestämma att verksamheten ska organiseras från golvet och upp. Givetvis är det medborgarna som bör sätta mål och ramar för verksamheten inom ex. sjukvården eller skolan, men varför det sedan ska vara en hög ämbetsmannadirektör som har makten och delegerar ansvaret neråt i hierarkin istället för tvärt om arbetarna som har makten och delegerar ansvaret uppåt förstår jag inte.

  Jag har läst lite organisationsteori, 7.5. HP. Det är direkt någon solid kunskapsbas men kurslitteraturen var det inget fel på. Och någonting som forskarna där verkade vara överens om (även om ingenting är svart eller vitt) så var det att...

  * Tydliga strukturer är bättre än otydliga
  * Teamorganisationer är bättre än hierarkiska
  * Demokratiska organisationer är bättre än odemokratiska

  Vad finns det egentligen för skäl att tro att demokratiska arbetsplatser skulle sköta verksamheten sämre?

  Så varför inte börja lyfta frågan om demokratisering av offentlig verksamhet? Jag är övertygad om att det inte bara skulle förbättra för de anställda utan också förbättra verksamheten som sådan. Dessutom är det en viktig signal, dels att Socialdemokraterna faktiskt är ett arbetarparti och inte ett statsparti som de flesta ändå tänker., dels att arbetare inte alls är odugliga som inte klarar av annat att lyda, utan att vi faktiskt är kompetenta och förmögna att styra det här landet själva. Det skulle ge hela arbetarrörelsen en självförtroendeboost och försvaga högerns påståenden om att vi behöver ett klassamhälle av kapitalister, ämbetsmän och direktörer för att samhället ska fungera.

  ReplyDelete
 2. Fortfarande bara prat om taket för att flirta med edelklassen. Golvet på 320 kronor i a-kassan , eller 223 kronor i fas-1/2 och NOLL kronor i fas-3 talas det mer tyst om.

  A-kassan är dessutom bara en del av arbetslöshetsförsäkringen. Aktivitetsstödet är lika viktigt.

  ReplyDelete