24 October 2011

Hållbart arbetsliv

Arbetet är centralt i många människors liv. Vi känner stolthet över vårt arbete, vi känner gemenskap med våra arbetskamrater och vi känner tillfredställelse när arbetsdagen eller arbetsuppgiften är avklarad. Jag har haft förmånen att få leda arbetet med att ta fram ett nytt arbetsmiljöpolitiskt program för socialdemokraterna. Det har varit mycket stimulerande. Och viktigt!

Sverige står inför en demografisk utmaning där allt färre i arbetsför ålder skall försörja allt fler äldre. För att klara detta är det helt avgörande att investera i bra miljö och villkor i arbetslivet. Färre än hälften arbetar ända fram till 65 år idag. Att så många avslutar sitt yrkesliv i förtid beror knappast, som regeringen tror, på att skatten är för hög. Istället handlar det om att många människor arbetar under förhållanden som sliter ut människor både kroppsligt och själsligt.
Det moderna arbetslivet är på många sätt resultatet av det som arbetarrörelsen under lång tid slagits för. Tunga lyft, slitiga och farliga miljöer har försvunnit för väldigt många löntagare. Arbetsorganisationerna är mer platta och inflytandet över det egna arbetet större. Möjligheterna till karriär och personlig utveckling i jobbet ökar för många. Men inte för alla. För samtidigt ser vi en tudelning av arbetsmarknaden där arbetsvillkoren och arbetsmiljön för många utvecklas i fel riktning. Detta är delvis en effekt av regeringens politik med nedskärningar i offentlig verksamhet, färre arbetsmiljöinspektioner, nedlagd arbetslivsforskning och en försvagad ställning för kollektivavtalen och de fackliga organisationerna. Det moderna arbetslivet rymmer också nya arbetsmiljöproblem som att allt fler upplever stress och press, känslan av att inte räcka till. Många vittnar om obetald övertid och arbetsgivare som tar för givet att de anställda skall finnas tillgängliga även på kvällar, helger och semestrar.
Vi socialdemokrater tar dessa utmaningar på allvar och idag presenterade jag vårt omfattande arbetsmiljöprogram för ett hållbart arbetsliv och de satsningar med 100 miljoner kr per år på förbättrad arbetsmiljö som vi har i vårt budgetalternativ. Vi föreslår bland annat:
• Ökade resurser till Arbetsmiljöverket för fler inspektioner och moderna föreskrifter. Riktade satsningar för att myndigheten skall kunna specialgranska företag med hög risk för skador, många visstidsanställda och/eller med stor andel utländsk arbetskraft.
• Utökat uppdrag för regionala skyddsombud med rätt att besöka och bygga upp ett strukturerat arbetsmiljöarbete också på arbetsplatser där det finns kollektivavtal men saknas medlemmar. Vi anslår pengar till utbildning och upprustning av RSO-verksamheten.
• Utveckla en kvalitetssäkrad företagshälsovård där parterna har ett gemensamt inflytande.
• Kartlägga den obetalda övertiden och initiera ett nytt utvecklingssamarbete mellan staten, forskningen och parterna kring det moderna arbetslivet. Ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att utveckla föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö och bygga upp kompetens kring mobbning och kränkande behandling.
• Initiera ett forskningsprojekt att stärka kvinnors arbetsmiljö samt lagstifta om lönekartläggning och handlingsplaner hos alla arbetsgivare med minst tio anställda. Satsa resurser för barnomsorg på obekväm arbetstid.
• Lagstifta om rätt till heltid och begränsningar av möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra.
• Avskaffa Lex Laval och säkerställa att svenska kollektivavtal skall gälla för alla som jobbar i Sverige. Ge huvudentreprenören ansvar för att underentreprenörer följer gällande löne- och arbetsvillkor.
• Inför en nollvision för dödsolyckor.
• Satsa på arbetsmiljöforskningen och samla den i ett nationellt centrum. Inrätta ett beredningsorgan med företrädare för departement, myndigheter, akademin och parterna för att ge råd till regeringen om arbetslivsforskningens inriktning och omfattning.
Vi socialdemokrater välkomnar det moderna arbetslivet. Vi vill se ett modernt arbetsliv där löntagarnas intressen står i centrum. Ett arbetsliv där människor trivs, har möjligheter till inflytande över sin arbetssituation och kan utvecklas i jobbet. Ta del av hela rapporten genom att klicka här.

No comments:

Post a Comment