25 October 2011

Betalt eller obetalt arbete?

På moderatstämman i helgen gick Filippa Reinfeldt till storms mot att jämställdhet skulle ha något med fördelningen av hemarbetet att göra. Hon fick ombuden med sig och meningen ”jämn fördelning av oavlönat hushållsarbete” ströks ur programmet.

Beslutet tydliggör vilka skygglappar moderaterna har och varför de aldrig kommer att bli ett parti som kan verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhet sker inte av sig själv. Det krävs målmedvetet, uthålligt och modigt politiskt arbete. Fördelningen av hemarbetet är något av det som är svårast att påverka med politiska medel samtidigt som det är helt avgörande för att kvinnor skall kunna delta på arbetsmarknaden på samma villkor som män.
SCB:s nyligen genomförda Tidsanvändningsundersökning visar att kvinnor idag ägnar i genomsnitt 4 timmar per dag åt obetalt hemarbete medan män i genomsnitt lägger ner 45 minuter mindre per dag åt detta. Här nedan ser du hur tiden fördelar sig:

Kvinnor ägnar alltså 23 % mer tid åt hemarbete än män.
Kvinnor får betalt för sitt arbete i genomsnitt 5,2 timmar per dag. Män förvärvsarbetar i genomsnitt en dryg timme mer per dag. Kvinnor har  en genomsnittlig arbetstid på ca 29 timmar i veckan och män 35 timmar per vecka. Män förvärvsarbetar alltså 21% mer än kvinnorna. (Uppgifterna gäller ålder 20-64 år)

För mig är det självklart att det finns ett samband mellan att kvinnor gör mer hemarbete än män och att män lönearbetar mer än kvinnor. Totalt sett arbetar män och kvinnor ungefär lika mycket, men fördelningen mellan betalt och obetalt arbete skiljer sig. Detta är en fundamental politisk fråga som inte kommer att ändra sig av sig själv. Och uppenbarligen inte av den moderatledda regeringen. Här krävs en ny och målmedveten politik för jämställdhet mellan kvinnor och män.

No comments:

Post a Comment