28 September 2011

Alla barn och ungdomar skall få spela!

S:t Eriks Cupen, som arrangeras av Stockholms Fotbollförbund, är världens största ungdomsturnering. I år är det rekordmånga lag som deltar: 4 100 lag från 170 föreningar. Som ordförande i Stockholms FF är jag mycket stolt över Sankan. Under 35 000 matcher varje säsong är det spänning, glädje, dramatik, sorg, lek, skratt, allvar och gemenskap.


Under förra året genomförde Stockholms FF en översyn av S:t Eriks Cupen som bl a visade att så många som 93% ansåg att Sanktan som helhet fungerade bra. Ett mycket gott betyg! Men det fanns också oroande resultat från enkäten.

Det visade sig vara ganska vanligt att spelare som blir kallade till match blir bänkade hela matchen och inte alls får vara med på plan. Upp emot en tredjedel av de svarande sa att det är så. Att vissa spelare inte någon gång får vara med i startuppställningen visade sig vara ett minst lika stort problem. Värvningar i unga år uppfattas som ett stort problem av 75%. Jag anser att detta är varningssignaler att ta på stort allvar.

Matchen är ett inlärningstillfälle och ett tillfälle att utvecklas om spelare. Det är stor risk att den kille eller tjej som blir bänkad hela matcher eller aldrig får spela från start dels missar viktiga utvecklingsmöjligheter och dels snart tröttnar på fotbollen och slutar. S:t Eriks Cupen bör utvecklas för att ännu bättre bidra till fotbollsutveckling hos de enskilda spelarna men också för stockholmsfotbollen i stort. Det är viktigt både för att fostra framtida elitspelare och för att fotbollen ska kunna växa så att fler barn och ungdomar skall få uppleva glädjen att spela fotboll och ingå i ett lag.

Stockholms Fotbollförbund väljer därför att nu införa ett föreningscertifikat – en överenskommelse mellan föreningen och förbundet – som innehåller viktiga principer för spel i S:t Eriks Cupen. Föreningscertifikatet innehåller t ex en spel- och startgaranti, åtagande att informera om och följa Nolltolerans och att inte värva spelare från andra föreningar upp till 14 års ålder. Föreningscertifikatet skall undertecknas av ordförande i föreningen och betonar därmed föreningsstyrelsens ansvar för den policy som tillämpas i de olika lagen. Självklart erbjuder förbundet stöd till föreningar t ex i form av utbildningar och andra aktiviteter för att kunna ta det ansvaret. Föreningscertifikatet är ett nytt sätt att arbeta med värderings- och policyfrågor som sätter en helt annan tyngd bakom de beslut representantskap och årsmöte fattat.

Det skall bli mycket spännande att ta del av synpunkter på föreningscertifikatet och inte minst på spel- och startgarantin!

23 September 2011

Regeringen har tvingats lyssna till kritiken

Kritiken mot Fas 3 har varit massiv under flera år. Det har varit berättigad kritik mot att rena skojarföretag har kunnat skära guld med täljkniv genom att ta emot Fas 3-deltagare, lämna dem i passivitet och få 5000 kr i månaden per person. Samtidigt har Arbetsförmedlingens egen internrevision visat att så mycket som nästan hälften av deltagarna i Fas 3 troligen utför ordinarie arbetsuppgifter, trots att de inte får ett öre för sitt arbete. När man är i Fas 3 är man hänvisad till att leva på en mycket låg ersättning och många tvingas till socialkontoren för att söka försörjningsstöd för att klara sig eller tvingas leva på familj och vänner. Fas 3 har haft karaktären av ändstation på arbetsmarknaden, det har inte varit tillåtet att studera eller få stöd att starta eget, och väldigt få går vidare till arbete eller studier. Fas 3 har vuxit lavinartat under de senaste åren – trots stark uppgång på arbetsmarknaden – och omfattar idag 27 000 människor och växer ständigt. Kostnaderna för Fas 3 är idag 135 miljoner kr per månad bara i ersättning till anordnarna.


Regeringen har varit helt kallsinnig gentemot denna omfattande och hårda kritik som pågått under många år. I juni satte till sist Riksdagen hårt mot hårt genom ett tillkännagivande som krävde att regeringen skulle stoppa anvisningarna till Fas 3 till dess att man åtgärdat kvalitetsproblemen. Det tog skruv!

Vi har nu tvingat regeringen att, för första gången, lyssna till kritiken. I den budget som regeringen presenterade i tisdags är det uppenbart att man har ansträngt sig för att försöka möta kritiken, man anslår nya resurser och nya åtgärder. Det är ett direkt resultat av riksdagens tillkännagivande, det som de borgerliga kallade ”ansvarslöst” när beslutet togs.

Jag har fått frågan om jag är nöjd nu. Svaret är nej.

Jag kommer aldrig att bli nöjd med Fas 3. Jag motsätter mig hela den bakomliggande idén med gratisarbete i Fas 3 och Jobb- och utvecklingsgarantins uppdelning i olika faser. Regeringens arbetsmarknadspolitik har som huvudstrategi att pressa ned de s.k. reservationslönerna och minska kostnaderna för arbetsgivarna istället för att rusta människor med kunskaper och förmågor.

Jag vill att varje person som blir arbetslös och behöver Arbetsförmedlingens hjälp skall kunna få insatser från första dagen, om man behöver. Istället för att låta människor vänta i 14 månader skall man kunna få utbildning eller praktikplats eller andra insatser direkt när det bedöms som riktigt. Att tvinga arbetslösa att leva på successivt sänkt ersättning för att till sist hänvisas till gratisarbete leder inte till arbete utan till fattigdom. Personer som trots stora insatser inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden skall ha möjlighet att få anställning med lönesubvention och avtalade villkor.

Vi socialdemokrater kommer självklart att fortsätta att kritisera och granska regeringens Fas 3 men vi kommer också att tydligare profilera vårt alternativ som baseras på en människosyn där varje människa ses som en resurs med förmågor som behövs, som skall ha en plats på arbetsmarknaden och ges förutsättningar att försörja sig genom eget arbete.

13 September 2011

Sänkt krogmoms eller 100 000 nya utbildningsplatser?

Det skall bli lönsammare i krogbranschen. Regeringen väljer att halvera krogmomsen för den hisnande summan 5,4 miljarder kr. Det är den största och viktigaste reformen i regeringens kommande budget. En tydligare bild av en regering som har tappat styrfart och som abdikerat från jobblinjen får man leta efter.


Låt mig påminna om det läge Sverige just nu befinner sig i. Efter ett år av unikt starkt uppgång på arbetsmarknaden har vi fortfarande massarbetslöshet och en långtidsarbetslöshet som har bitit sig fast på en mycket hög nivå. Regeringen har hänvisat allt fler personer till återvändsgränden Fas 3 trots att många nya jobb har skapats. Företag har haft svårt att få tag i personal med rätt kompetens, så många som sju av tio arbetsgivare uppger detta som ett problem. I flera branscher och i vissa regioner är överhettning ett reellt problem och företag får tacka nej till nya order för att man inte får tag i personal med rätt kompetens. Samtidigt har andelen unga som tillåts misslyckas i skolan ökat stadigt de senaste åren och det är nu rekordmånga unga som saknar gymnasiekompetens.

Regeringen har konsekvent valt bort utbildningslinjen. Man har skurit ned vuxenutbildningen kraftig, halverat arbetsmarknadsutbildningen och gjort om gymnasieskolan för att försvåra livslångt lärande.

Nu är världsekonomin, och därmed även Sverige, i ett mycket osäkert läge. Konjunkturen mattas, det står helt klart. Men hur stor avmattningen blir och vilka konsekvenser det får för den svenska ekonomin och den svenska arbetsmarknaden är fortfarande mycket osäkert. Och just osäkerheten riskerar att bidra till ytterligare inbromsning.

I detta läge gäller det att vara varsam med statsbudgeten och prioritera noga. Och då väljer regeringen att som sin största och dyraste reform prioritera sänkt moms på krogen! Inte ens regeringens egna experter i finansdepartementet tror att detta kommer att leda till några nya jobb. Erfarenheterna från Finland visar att det är högst osäkert om det blir ett enda nytt jobb. Maud Olofsson, ensam med sin ogrundade optimism, hoppas på drygt 3 000 jobb till en kostnad av en och en halv miljon kr per jobb.

5,4 miljarder kr motsvarar mer än 100 000 nya utbildningsplatser i yrkeshögskolan, högskolan och vuxenutbildningen. Att säga nej till utbildningssatsningar för att istället öka lönsamheten i krogbranschen kallar regeringen en ”ungdomssatsning”! Det är rena nyspråket.

Det Sverige behöver nu är ansvar för framtiden och investeringar som leder till jobb och varaktig tillväxt i en globalt konkurrensutsatt ekonomi. Nu behövs stärkt undervisningskvalitet i grundskolan och gymnasieskolan, fler utbildningsmöjligheter, nya bostäder, fungerande infrastruktur och investeringar i forskning.

Jag minns när Anders Borg sa: folk ska jobba, inte supa. Men nu är det tydligen andra besked: folk ska gå på krogen, inte studera, enligt regeringen.

03 September 2011

Fotbollen som folkrörelse

Fotbollen är den ojämförligt största sporten. Det är den största pojkidrotten, den största tjejidrotten och den största idrotten för både killar och tjejer med invandrarbakgrund. Många, många börjar spela fotboll, engagerar sig i ett lag och i varierande grad också i föreningen. En tredjedel av alla idrottsaktiviteter som sker i Stockholm är fotboll.


Men många slutar i tonåren då skolan och andra intressen kräver mer tid. 60% av ungdomarna i åldern 15-18 år slutar med fotbollen. Samtidigt försvinner de helt och hållet från föreningen och fotbollsgemenskapen, det är en stor förlust för föreningarna och troligen också för ungdomarna själva. Alla kan och vill inte fortsätta som aktiva spelare men många fler borde kunna erbjudas bra möjligheter att fortsätta sitt engagemang inom fotbollen på andra sätt. De behövs i föreningarna och har mycket att bidra med.

Styrelsen för Stockholms Fotbollförbund beslutade i veckan att tillsätta en arbetsgrupp för att jobba med detta. Arbetsgruppen skall ta fram förslag på hur Stockholms Fotbollförbund kan underlätta för föreningarna att behålla tonåringarna inom fotbollen som ledare tränare, domare och föreningsaktiva.
Några av de frågor gruppen skall diskutera är:
- Pröva idén om att i någon form formalisera meriterna av att ha jobbat ideellt inom fotbollen på ett sätt som kan användas i ett CV för att stimulera fler ungdomar att prioritera ideellt engagemang inom fotbollen.
- Ta ställning till vad som krävs för att de utbildningar som erbjuds av förbundet skall bli enkla att utnyttja för föreningarna för att underlätta bra utbildningar för tonåringar.
- Ge förslag till vad som behövs för att föreningarna bättre skall ta tillvara de tonåringar som slutar spela och aktivt erbjuda dem en konkret fortsättning inom föreningen.
- Bör man arbeta på ett gemensamt sätt för att värva ungdomar att ta på sig olika typer av uppdrag inom fotbollen eller är det mer framgångsrikt att värva domare för sig, tränare för sig, ledare för sig etc.
- Vad fungerar? Konkreta exempel från föreningar som lyckats väl med att
behålla ungdomar som aktiva inom föreningen. Vad karakteriserar deras arbete?
- Ta ställning till på vilket sätt erfarenheterna i AGUST (Arbetsgruppen Ungdomar i Stockholms Fotbollförbund) kan användas i detta arbete.
- Hur kan vi få ungdomar att fortsätta spela fotboll längre och kanske i andra former?

Om fotbollen skall försvara sin plats som den ojämförligt största och mest folkkära sporten ställer det stora krav på oss som är aktiva inom fotbollen. Vi måste förnya vår roll som folkrörelse för att ungdomar skall finna det meningsfullt och attraktivt att fortsätta vara en del av fotbollsgemenskapen även när andra intressen ofrånkomligt tar allt större plats i deras liv.