09 June 2011

Idag stoppar vi Fas 3!

Idag skall riksdagen ställa sig bakom vårt utskottsinitiativ för att stoppa Fas 3. Investeringar för nya jobb är vårt alternativ till regeringens misslyckande med Fas 3. Trots en god ekonomisk utveckling har arbetslösheten tillåtits bita sig fast. Nu är var tredje arbetslös långtidsarbetslös. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa. På grund av att de arbetslösa saknar den kompetens som företagen efterfrågar, får de inte de jobb som växer fram. I nuläget karaktäriseras svensk arbetsmarknad av en oförmåga att matcha lediga jobb med arbetssökande som har rätt kompetens.

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska konkurrera med höga förädlingsvärden, högt kunskapsinnehåll, forskning och innovationskraft - inte med låga löner och billiga produkter. Sverige behöver en aktiv näringspolitik med en ambitiös innovationspolitik. Med kloka investeringar nu kan vi bygga Sverige starkare inför nästa långkonjunktur. Alla som kan ska arbeta. Men regeringen förvägrar människor arbete och egen försörjning genom att låsa in arbetslösa i passivitet och återvändsgränder istället.

Stora grupper av långtidsarbetslösa sitter nu fast i den misslyckade arbetsmarknadspolitiska åtgärd som kallas Fas 3. Människor utnyttjats och arbetar utan ersättning. Trots detta har regeringen vägrat att göra några förändringar.
Vi sätter nu press på regeringen. Idag kommer riksdagen att besluta om ett stopp för nya anvisningar till Fas 3 och kräva att regeringen återkommer och redovisar hur den löst missförhållandena. Regeringens arbetsmarknadspolitik har misslyckats. Kombinationen av hög arbetslöshet och många obesatta jobb är unikt hög just nu. 7 av 10 arbetsgivare har svårt att få tag i rätt kompetens när de vill nyanställa. Trots en stark uppgång med många nya jobb på arbetsmarknaden så hänvisas rekordmånga arbetslösa till återvändsgränden Fas 3. Regeringens egna prognoser visar att antalet stiger från 26 000 till 50 000 inom de närmaste åren. Men Fas 3 leder inte till jobb! Bara 1-2 procent av deltagarna i Fas 3 går till jobb eller studier. När ska långtidsarbetslösa få jobb om inte nu när arbetsgivarna vill nyanställa?

Regeringen säger nej till utbildningslinjen i jobbpolitiken. Arbetslösa får inga möjligheter att få den kunskap som krävs för att kunna matchas mot de lediga jobb som skapas. Tre av fyra platser inom arbetsmarknadsutbildningen har tagits bort och volymen är nere i historiskt låga 3 800 platser. Inom vuxenutbildningen har var femte utbildningsplats tagits bort.
Vi kan aldrig acceptera att arbetslösa lämnas i passivitet. Alla måste få hjälp och stöd för att komma i jobb med egen försörjning. Det är arbetsmarknadspolitikens uppgift att se till att arbetsgivare får den arbetskraft som de behöver och rusta arbetslösa så att de kan ta de lediga jobben. Höga ambitioner i välfärden kräver fler människor i arbete. Nu krävs en ny politik som sätter jobben främst och som visar tilltro till människors förmåga, alternativet är en stor strukturarbetslöshet och vidgade klyftor.
Vårt alternativ:

• Den som blir arbetslös och behöver hjälp för att kunna få ett jobb ska få stöd från Arbetsförmedlingen från första dagen. En ny rapport från regeringens eget institut för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) visar att arbetsförmedlarnas roll för stöd och rådgivning i kombination med den kontroll som regelbundna besök ger är ett effektivt sätt att få arbetslösa i jobb. Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda långtidsarbetslösa regelbundna och kvalificerade möten med handläggare.

• Den sökandes kunskaper och yrkesfärdigheter ska dokumenteras genom validering som ska kunna erbjudas alla som behöver det. I dagens läge med stora mismatch-problem på arbetsmarknaden måste vi ta tillvara och synliggöra alla arbetslösas kompetens snabbt och effektivt.

• Kvalitet i arbetsmarknadspolitiska program ska alltid värnas. Åtgärder ska leda till arbete och egen försörjning. Den som har fel eller gammal kompetens i förhållande till vad som krävs på arbetsmarknaden ska senast inom 90 dagar rekommenderas/erbjudas relevant utbildning antingen inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen eller inom reguljär yrkesutbildning. Jobb- och utvecklingsgarantin måste innehålla effektiva och kvalificerade insatser som leder till jobb och inte till förvaring. Praktik, anställningsstöd, utbildning och starta-eget-stöd ska aktivt erbjudas. Åtgärder som inte leder till arbete/studier måste omprövas.

• Öka volymen av arbetsmarknadsutbildningar riktade till bristyrken. Regeringens eget expertorgan Finanspolitiska rådet har, tillsammans med många andra ledande ekonomer, rekommenderat kraftigt utökade volymer. IFAU pekar på att dagens arbetsmarknadsutbildningar leder till jobb i väsentligt högre utsträckning än under 90-talet.

• Bygg ut den reguljära vuxenutbildningen och yrkesutbildningen. Utbildning är den enskilt viktigaste åtgärden för att stärka individens möjligheter på arbetsmarknaden och rimmar väl med den stora kompetensbrist som av demografiska skäl snart kommer att finnas inom många branscher.

• För att skapa en vård i världsklass behövs arbetskraft med bästa möjliga kompetens. Inför utbildningsvikariat inom vård- och omsorg som ger personalen möjlighet till nödvändig kompetensutveckling samtidigt som en långtidsarbetslös får möjlighet till ett vikariat inom en viktig framtidsbransch.

Jag är övertygad om att de allra flesta som idag är långtidsarbetslösa kan få jobb på den reguljära arbetsmarknaden, givet att rätt insatser sätts in och att dagens goda konjunkturläge med stark efterfrågan på arbetskraft håller i sig. Men vi vet också att det finns personer som trots utbildning och aktiva insatser ändå har stora svårigheter att få ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden. För oss är det en självklarhet att de också ska ges möjlighet att arbeta på rimliga villkor. De ska inte hänvisas till gratisarbete i Fas 3 utan erbjudas riktiga men subventionerade och anpassade jobb. Det kan t ex handla om lönebidragsanställningar kopplade till kultursektorn eller också om plusjobb inom kommuner och landsting. Vi vill även införa plusjobb i ideell sektor. Vi vill utöka OSA- offentligt skyddade anställningar - riktade till personer med psykiska funktionshinder och Gröna jobb som bidrar till förbättrad yttermiljö i miljonprogramsområdena.

Vi drivs av en människosyn som inte ger upp om en enda människa och en vetskap om att vår gemensamma välfärd är beroende av full sysselsättning. Nu står vår linje för arbete och utbildning mot regeringens politik för passivitet och återvändsgränder.

6 comments:

 1. Skämt eller allvar?
  Fas 3 är en riktig lekstuga

  ReplyDelete
 2. Vad DU var duktig idag, du krossade dom. Blir så glad när du pratar om människan, precis som du och jag.
  Kram Cecilia

  ReplyDelete
 3. Jaha så nu ställer sig inte SD sig bakom utförsäkringarna, så med andra ord så står vi på ruta ett igen... Verkligen deprimerande!!

  ReplyDelete
 4. Det är inget som är stoppat, vi fas-3:are fortsätter som förut, vi blev också 69 fler förra veckan.
  Ett personligt misstroendevoum mot Den sköra Hillevi vore på sin plats. Hon har grovt missköts sitt uppdrag genom att direkt försvåra för långtidsarbetslösa att hitta en villig arbetsgivare. Vem vill anställa någon ststens representant dömer ut som en skör och i behov av socialt stöd.

  ReplyDelete
 5. "Nu stoppar" vi fas-3" skrev Ylva Johansson, sedan gick hon uppenbarligen på semester medan vi i fas-3hankar oss fram utan semester och nya personer skrivs in i fas-3 hela tiden.

  Ville hon klå regeringen i ett politiskt spel eller vill hon göra något konkret?

  ReplyDelete