26 April 2011

Arbetslöshetsförsäkring för arbete och matchning

Regeringen har systematiskt nedmonterat och förstört arbetslöshetsförsäkringen så att nu endast en tredjedel av de arbetslösa får ut något från försäkringen och endast 4% (!) av de arbetslösa får ut 80% av en heltidslön. Vi socialdemokrater har högljutt protesterat mot försämringarna och vi har tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet föreslagit konkreta och finansierade förändringar av försäkringen.
Nu har det i riksdagens arbetsmarknadsutskott visat sig att regeringen inte har majoritet för riktigt alla delar av sin politik för a-kassan. En majoritet i utskottet kommer att kräva att regeringen återkommer med förslag om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen i följande delar:
  • Matchningen. OECD:s ledande ekonomer framhåller att en generös arbetslöshetsförsäkring leder till en bättre matchning på arbetsmarknaden genom att den arbetslöse får ekonomiska förutsättningar att söka efter ett lämpligt arbete som motsvarar utbildningsnivå och kompetens. Det är viktigt att försäkringens regelverk är så utformat att arbetslösa matchas till rätt jobb. Vi vill därför att den som blir arbetslös under den första tiden som arbetslös skall kunna koncentrera sitt jobbsökande till de jobb som man har utbildning för och inom ett pendlingsavstånd från hemmet. Först efter 100 dagar skall man vara tvungen att söka alla jobb i hela landet.
  • Deltidsarbetslösheten. Idag är reglerna utformade så att den som är heltidsarbetslös förlorar ekonomiskt på att ta ett tillfälligt jobb eller att ta ett deltidsjobb. Det leder till onödligt hög arbetslöshet och strider emot en sund arbetslinje. En av Sveriges ledande arbetsmarknadsforskare och a-kasseexperter, professor Bertil Holmlund, har nyligen i Långtidsutredningen föreslagit mer generösa regler och ersättning för människor som är deltidsarbetslösa. Det är i högsta grad motiverat. Dagens regler, framförallt den mycket korta ersättningsperioden vid deltidsarbetslöshet på 75 ersättningsdagar, motverkar arbetslinjen. Holmlund konstaterar att deltidsarbete ofta är inkörsporten till heltidsarbete, varför arbetslösa bör uppmuntras att söka deltidsarbete. I så fall bör såväl ersättningen som ersättningsperiodens längd bli mer generös. Detta vill vi nu att regeringen ändrar.
Vid dagens sammanträde med arbetsmarknadsutskottet påstod regeringspartierna att dessa reformer skulle kosta mer än tre miljarder att genomföra. Det är ett påstående som helt saknar grund och som är beräknat på ett helt annat förslag än det som en majoritet i utskottet kommer att ställa sig bakom. Vinsterna i form av effektivare matchning och lägre arbetslöshet, liksom eventuellt ökade kostander för försäkringen, är mycket svårt att bedöma, dels för att ingen säkert vet effekterna och dels för att arbetslösheten och de arbetslösas möjlighet att få arbete är beroende av en fungerande arbetsmarknadspolitik och bra utbildning i än högre grad än av a-kassans utformning. Politiken blir inte mer exakt för att man sätter felaktiga siffror på den.
Det riktigt viktiga är dock att politiken ändras så att fler människor får chans att få jobb och få använda sin kompetens för sin egen försärjning och för att bygga Sverige starkt igen. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring kan bidra till detta. 

No comments:

Post a Comment