30 March 2011

Svagare lag ger färre kollektivavtal

Arbetstidslagen reglerar arbetstiden, inklusive övertid och mertid. Hela lagen eller delar av lagen får avtalas bort genom kollektivavtal och så har också skett på större delen av arbetsmarknaden. Nu föreslår regeringen ändringar i arbetstidslagen som därmed främst riktar sig till företag som inte omfattas av kollektivavtal.
Regeringen vill göra det lättare för företag att beordra övertid och tar bort kravet på dispens från Arbetsmiljöverket (gäller bara de företag som ej har kollektivavtal). I propositionen föreslås att kravet på dispens från Arbetsmiljöverket för uttag av extra övertid och extra mertid, utöver de 200 timmar som redan är tillåtet enligt nuvarande lag, tas bort. Därmed kan det befaras att allmän övertid och extra övertid blandas samman och att det totala övertidsuttaget ökar. I praktiken riskerar det blir ett ”allmänt tak” för övertidsuttag på 350 timmar per arbetstagare och kalenderår. Det är alltså ett förslag som kan medföra hälsorisker genom alltför mycket övertidsarbete.

Den allvarligaste konsekvensen av regeringens förslag är dock att det försvagar kollektivavtalen. Eftersom lagändringen innebär ett gynnande av arbetsgivare som väljer att inte teckna kollektivavtal är risken stor att det leder till att försvåra möjligheterna att teckna avtal och underminera kollektivavtalsmodellen. Hittills har Arbetsmiljöverket i sin hantering av dispensärenden begärt att arbetsgivaren visat att kollektivavtal inte har kunnat träffas genom att förhandlingsprotokoll biläggs ansökan. Om regeringens förslag till ändringar genomförs kommer arbetsgivare inte ens att behöva försöka teckna kollektivavtal innan extra över- eller mertid får tas ut. Eftersom lagstiftning har normerande verkan för de kollektivavtal som träffas tar jag det för troligt att arbetsgivares vilja att avtala om övertidsuttag kommer att minska och att krav på omregleringar i befintliga kollektivavtal kommer att ställas.

Regeringens förslag till ändring av arbetstidslagen bör avslås av riksdagen. Det har vi socialdemokrater motionerat om och kokmmer att arbeta för. Istället för att försvaga den svenska modellen ser jag stora behov av att stärka arbetsmiljöarbetet och göra något åt de växande problemen med stress och press på jobbet.

No comments:

Post a Comment