17 March 2011

Nu tar vi strid om arbetstiden!

Regeringen planerar att ändra arbetstidslagen så att det blir lättare att beordra övertid genom att ta bort dispanstaket för övertidsuttag. Det kommer att innebära större makt för arbetsgivaren att bestämma om övetid och i motsvarande grad kommer den anställdes makt över sin tid att minska.

Problemet för många människor är redan idag att många anställda jobbar mycket övertid och lever i en tillvaro där arbetsliv och privatliv alltmer växer samman. Många är ständigt tillgängliga på mobilen och uppkopplade via dator och kämpar med att få en balans i livet. , där ansvar för familj, arbete och karriär går att förena. Många brinner för sitt jobb och uppskattar möjligheten till den flexibilitet som det också innebär men samtidigt måste man vara medveten om att det måste finnas gränser.

Enligt fackföreningen Unionens arbetsmiljöbarometer uppgav 37 procent av arbetsmiljöombuden att det förekommit sjukskrivningar på den egna arbetsplatsen kopplade till arbetstiden under det senaste året. 84 procent svarade att det förekommer att tjänstemän arbetar övertid eller mertid regelbundet – varje månad eller återkommande perioder varje år – trots att regelbundet och planerat övertidsarbete är oförenligt med lag och avtal. Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv, som innebär att övertid enbart får förekomma vid oförutsedda och tillfälliga arbetstoppar, sätts alltså regelmässigt och fortlöpande ur spel på arbetsplatserna. När det gäller rätten till semester var det 68 procent som uppgav att medarbetare själva väljer att ta ut kortare perioder än den lagstadgade rätten. Endast 14 procent uppgav att samtliga på arbetsplatsen tar ut fyra veckor sammanhängande semester. Resultatet är, enligt Unionens ordförande Cecilia Fahlberg, särskilt allvarligt eftersom vi vet att det krävs en längre tids ledighet för att väga upp en period av arbete om hälsorisker ska kunna undvikas.

Läs hela rapporten här: http://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Best%C3%A4ll%20och%20ladda%20ner/Rapporter/Arbetsmilj%C3%B6barometern_2010.pdf

Vi socialdemokrater kommer att ta strid mot regeringens förslag i riksdagen. Arbetstid och övertid är en alltför viktig fråga för att överlämnas åt arbetsgivaren att bestämma över.

2 comments: