22 December 2010

Handel med människor - i Sverige

Människohandel förkommer också i vårt land. En färsk rapport från Institutet för säkerhets och utvecklingspolitik (ISDP) berättar om arbetskraft som jobbar under slavliknande villkor i Sverige. Enligt rapporten är handel med människor för arbetskraftsexploatering en del av den organiserade internationella brottligheten. Det är mycket lönsamt och det finns tydligen efterfrågan i Sverige - och mycket liten risk att åka fast.
Rapporten berättar att upplägget ofta är detta: ett bemanningsföretag söker arbetskraft via annonser i dagspress och på internet. Man erbjuder anställning och lovar att hålla arbetarna med mat och husrum. När arbetarna kommer till Sverige hyrs de sedan ut till andra bolag, ibland i flera led. De får extremt låg lön, eller ingen lön alls. Det finns också exempel på att arbetare måste betala för att få ett jobberbjudande. Sedan håller arbetsgivaren kontroll genom att ta hand om passen och biljetten för hemresan.
Det rapporten berättar om är en ren skandal och en skamfläck för svensk arbetsmarknad. Jag kräver att regeringen omedelbart ändrar regelverket och ökar kontrollen för att få slut på denna moderna form av slavhandel.
Läs SvD:s rapportering här.

20 December 2010

Dagens omröstning om a-kassan

hRegeringen har genomfört ett rad försämringar av a-kassan. Ersättningsnivån, finansieringen, medlemsvillkoret, arbetsvillkoret och regler för ränta och återkrav har ändrats. Resultatet är att en halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan. Var tredje löntagare står idag utan ett inkomstrelaterat skydd vid arbetslöshet. Endast var fjärde ung arbetslös har rätt till ersättning, och bara lite mer än var tionde heltidsarbetande får 80 % procent av sin tidigare inkomst i ersättning.
Vi rödgröna är överens om att arbetslöshetsförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet, stödja strukturomvandling, stimulera efterfrågan när arbetslösheten stiger och motverka lönenedpressning. Den ska vara tydlig, frivillig och solidariskt finansierad. I riksdagen har vi lagt konkreta och finansierade förslag om att förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Vi vill att avgiften ska vara 80 kr i månaden, lika för alla. Alltför få anställda har i dag en rimlig inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Vi vill höja ersättningsnivån och taket så att alla som tjänar upp till ca 25 000 kr i månaden 2012 får ut 80 % av sin lön i a-kassa. På sikt är vårt mål att minst 80 % ska få 80 % av sin lön i arbetslöshetsersättning. I ett första steg höjer vi taket till 930 kr per dag 2011 och därefter till 950 kr per dag 2012. Efter 100 dagars arbetslöshet trappas taket i a-kassan ned med 150 kr per dag. Vi vill prioritera att sänka kostnaderna för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen. Med vår politik kommer kostnaden för medlemskap i en a-kassa att sänkas för alla genom en skattereduktion.

När dessa förslag behandlades i riskdagens arbetsmarknadsutskott valde sd att rösta med regeringspartierna och vi socialdemokrater reserverades oss, tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet, till förmån för våra förslag om a-kassan. Men när betänkandet debatterades i kammaren i fredags yrkade sd bifall till två av de sammanlagt åtta yrkanden som vår reservation gäller. De valde att stödja de två vagaste yrkandena i vår reservation men inte de skarpare förslagen.

I eftermiddag skall riksdagen rösta om förslagen. Sd:s yrkande kommer då att ställas emot vår rödgröna reservation och då kommer självklart vi socialdemokrater att rösta på vår egen reservation och sd:s yrkande kommer att falla. Sen ställs vår reservation mot regeringens politik. Hur kommer sd att agera då? Jag tror att de avstår eller röstar med regeringen. Sd är inte intresserade av att förbättra a-kassan, de vill försöka skapa debatt om röstningsproceduren istället.

Du kan läsa hela betänkandet här och ta del av debatten här.

07 December 2010

Jobbcoacher - till vad nytta?

Regeringen har systematiskt skurit ned i arbetsmarknadsutbildning och validering för arbetslösa. Regeringens huvudspår är att pressa lönerna nedåt och hoppas att de skall leda till fler jobb. Arbetslösa hänvisas till okvalificerade insatser och de får några insatser alls.
Regeringen har satsat på så kallade "coacher" som med sin blotta existens förväntas peppa de arbetslösa så att de får jobb. Jobbcoacherna har kritiserats hårt. Arbetsförmedlingen har anlitat oseriösa företag som erbjudit de arbetslösa hypnos (!) eller som har haft omfattande ekonomiskt trassel. Det har blivit en helt ny och lukrativ bransch som idag omfattar 820 olika företag.

Idag rapporterar SvT att jobbcoacherna hittills har kostat en miljard kronor. Tar man med alla typer av coacher som arbetsförmedlingen använder blir notan cirka två miljarder kronor.

Men ingen har utvärderat vilken nytta dessa jobbcoacher gör och om det är värt pengarna.
-Vi har ingen forskning som säger varken bu eller bä i den frågan, säger Anders Forslund, biträdande chef på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering till SvT.

Idag har riksdagens arbetsmarknadsutskott bifallit en (s)-motion som kräver effektutvärdering av arbetsmarknadspolitiken. Det innebär ett s.k. tillkännagivande till regeringen. Mot bakgrund av den enorma pengarullningen till de s.k. coacherna är det ett mycket motiverat beslut.

04 December 2010

Socialdemokratins förtroenderåd

Jag hade svårt att hålla tårarna tillbaka när Mona Sahlin nyligen talade på vårt förtroenderåd. Hon höll ett lysande tal som innehöll många viktiga sanningar. Jag tycker det är oändligt sorgligt att vi inte lyckades ge vår partiordförande ett starkare mandat och att vi inte valde ett regeringsalternativ som kunde innebära att blockpolitiken bryts upp. Men nu gäller det att se framåt och använda vår krissituation för att dra lärdomar och utvecklas.

Vårt parti måste alltid prioritera både ekonomisk tillväxt och rättvisa, både jobb och välfärd. Tappar vi den föreningen av utveckling och jämlikhet så tappar vi färdriktning.

Vi är trovärdiga när det gäller skydd och stöd för den som inte kan arbeta. Nu är det dags att svara tydligt på frågan om hur alla som faktiskt kan arbeta och skall arbeta. Det handlar om fler i arbete men också om jobba mer. Vi måste vara tydliga med vår värering av arbetet. Arbete bygger välstånd. Arbete är inte en valmöjlighet bland andra utan den helt nödvändiga basen för vårt samhälle och vår välfärd.

Jobbpolitiken får inte begränsas till arbetsmarknadspolitik. Det handlar om hela den ekonomiska politiken som måste inriktas på tillväxt och arbete, det handlar om en modern arbetslinje i väl fungerande trygghetssytem, det handlar om strategiskt samarbete mellan samhälle och näringsliv inom forsknng och utveckling, det handlar om en näringspolitik för lönsamma och växande företag och det handlar om en konsekvent satsning på utbildning och kompetens.

Vi måste vara ett parti som ger trygghet i kris men som också ger framtidstro i framgång.

Ta del av Mona Sahlins tal här.

03 December 2010

Spaniens allvarliga läge

För några dagar sedan var jag i Madrid och träffade Spaniens finansminister Elena Salgado och hade chans att få en djup och intressant diskussion om Spaniens mycket utsatta läge. Spanien har under flera år haft en enormt stark tillväxt, 1-2% starkare än EU i övrigt. Under dessa år byggdes alldeles för många nya bostäder. Bostadsbyggandet var under flera år 800 000 nya bostäder varje år trots att behovet bara är hälften. Under flera år hade Spanien de facto arbetskraftsbrist och under åren 1996-2007 kom 4 miljoner människor till landet som arbetskraftsinvandrare, 3 miljoner från länder utanför EU, främst från Nordafrika, och 1 miljon från EU, främst från Rumänien. När sedan bostadsbubbla brast under finanskrisen ökade arbetslösheten med 2 miljoner människor, varav 1,7 miljoner från byggsektorn och ekonomin gjorde tvärstopp.

Idag har man ett utsatt läge med mycket svag ekonomisk tillväxt, nära noll, och akuta problem att finna finansiering. De internationella investerarna, som tidigare bedömde riskerna i hela eurozonen lika, gör idag differentierade bedömningar och Spaniens tioårsränta på obligationerna är påtagligt högre än den tyska. Spanien tvingas att dagligen förhålla sig till de internationella finansaktörernas bedömningar och räntenivåerna. Det gör att även de spanska företagen idag har svårt att få fram finansiering till nödvändiga investeringar för att kunna växa och bidra till tillväxten. Regeringen har vidtagit tuffa åtgärder för att minska budgetunderskottet och öka tilltron till den spanska ekonomin. Man har dragit in tidigare beslutade reformer, ändrat regler för att göra det billigare att säga upp personal (har varit mycket dyrt), mer flexibilitet i löneavtalen, sänkta löner för offentliganställda (med fördelningsprofil, mest för ministrar, minst för lågavlönade) och planerar en pensionsreform med bl a höjd pensionsålder. Man har också goda möjligheter att klara av att få ned budgetunderskottet till 6% under nästa år.

I lördags träffade premiärmininstern och finansmininstern de 40 största spanska företagen för att diskutera hur förtroendet för den spanska ekonomin kan stärkas. I söndags träffades EU:s finansministrar för att bl a besluta om hur eurozonens permanenta system för att hantera kriser skall byggas upp.

Elena Salgado är definitivt den som är bäst lämpad att hantera denna svåra och utsatta situation. Men läget är mycket allvarligt. Spanien är inte det enda land som är i stort behov av en starkare europeisk politik.