20 October 2010

Regeringen passiv till Laval-domen

EU-kommissionens initiativ ”Unga på väg” som rymmer förslag inom bl a sysselsättningspolitiken har idag behandlats av EU-nämnden. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström fick då stöd för regeringens linje med hjälp av Sverigedemokraterna. Efter Laval-domen är det uppenbart att det krävs ny reglering för att inte marknadskrafternas frihet skall gå ut över de anställdas rättighet. Jag är skarpt kritisk till regeringens passivitet som nu återigen har manifesterats av den nya arbetsmarknadsministern.

Vi socialdemokrater hade tillsammans med miljöpartiet och vänsterparitet en avvikande mening, dvs ett förslag om hur vi vill att Sveriges linje skall vara vid ministerrådets möte imorgon i Luxemburg:

"Politik handlar om att göra det möjligt för människor att forma sitt eget liv. Rörlighet över gränserna och öppenhet inför invandring är viktiga drivkrafter för ekonomisk utveckling. Därför är det angeläget att ge människor möjligheter att röra sig fritt på en europeisk arbetsmarknad. Men målet om en integrerad arbetsmarknad i EU får inte användas som en förevändning för att pressa arbetstagarnas villkor nedåt. Behov av ständig omvandling ska balanseras mot grundläggande rättviseprinciper. Vi kan aldrig acceptera att löntagare diskrimineras beroende på varifrån de kommer. Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal är en princip som ska gälla i hela EU. EU ska präglas av både ekonomisk och social utveckling.
Domslut som Laval och Ruffert med flera, visar att marknadskrafternas frihet återigen har fått företräde framför de fackliga organisationernas möjlighet att hävda rimliga arbetsvillkor för sina medlemmar. En sådan utveckling innebär i realiteten även problem med konkurrensneutralitet mellan företag på samma marknad. Dessa domslut berör hela den europeiska arbetsmarknaden och har skapat obalans i Europa. Att EG-domstolen har slagit in på en väg där löne- och anställningsvillkor blir ett konkurrensmedel i Europa är djupt olyckligt. Europas framtid ligger inte i att konkurrera med låga löner utan med trygga och goda arbetsvillkor, hög sysselsättning och kunskap. Att EU:s ekonomiska dimension har getts företräde framför den sociala dimensionen är en obalans som måste justeras. Denna fråga berör alla löntagare och kan inte skjutas på framtiden. Därför vill vi att EU antar ett juridiskt bindande socialt protokoll, som tydliggör att fackliga rättigheter såsom förhandlings- och konflikträtt samt rätten att teckna kollektivavtal gäller inom unionen. I det sociala protokollet ska fastställas att grundläggande rättigheter har företräde framför ekonomiska intressen."

1 comment:

  1. It's nice that you write about these things. It is important.
    Lianna

    ReplyDelete