21 October 2010

Ett sanningens ord om EU-debatten

"Svenska toppolitiker och journalister tillsammans har utvecklat ett nationellt navelskådande nej-sägarmaskineri som automatiskt kväver de flesta tendenser till konstruktiv dialog. Alla EU-initiativ betraktas som idiotiska tills motsatsen har bevisats och de svenska politiker som stoppar påstådda EU-stolligheter framställs som nationella hjältar. "
Så skriver den socialdemokratiska EU-parlamenaterikern Olle Ludvigsson i en debattartikel idag.

Det är också min erfarenhet. EU-förslag beskrivs regelmässigt som korkade eller dåliga och med en tryggmärgsreflex förävntas vi säga nej till förslag som faktiskt är bra och progressiva. Olle Ludvigsson tar upp exemplet med mammaledigheten:

"Ett utmärkt exempel på hur maskineriet fungerar är veckans rapportering och debatt gällande förslaget till nya EU-regler för föräldraledighet. Även om det inte handlar om någon särskilt radikal förändring, flyttar de föreslagna minimikraven tydligt fram positionerna på jämställdhetsområdet i så gott som hela EU. Att förlänga mammaledigheten från 14 till 18 veckor, att öka antalet veckor som måste tas ut direkt efter födseln från 2 till 6, att höja ersättningen till uppemot 100 procent av lönen samt att stärka mammors ställning gentemot arbetsgivaren vore alla nyttiga förstärkningar som skulle göra livssituationen bättre för mammor, pappor och barn över hela Europa. Den konsekvensanalys som gjorts av förslaget visar att det inte bara skulle vara positivt för kvinnors sysselsättning och ställning på arbetsmarknaden, utan att det även skulle ge klara samhällsvinster. Ökad jämställdhet är lönsamt för samhället.
Det mediala och politiska Sverige har dock reagerat med de vanliga ryggmärgsreflexerna på detta EU-initiativ. Trots att det handlar om en svensk hjärtefråga och ett initiativ som har stöd av kvinnoorganisationer i hela Europa är de enda aspekter som lyfts fram de negativa effekter som förslaget möjligen skulle kunna få på begränsade delar av den svenska föräldraförsäkringen.
Att dessa negativa effekter med största sannolikhet skulle kunna arbetas bort i en fortsatt konstruktiv dialog i frågan i parlamentet, rådet och implementeringsprocessen har inte alls nämnts. I stället har en rad snävt svenska argument ställts upp för att förslaget borde kasseras."

Sverige förtjänar en bättre EU-debatt och det är socialdemokratin som bör gå i bräschen för en sådan. Olle Ludvigsson visar vägen.

20 October 2010

Regeringen passiv till Laval-domen

EU-kommissionens initiativ ”Unga på väg” som rymmer förslag inom bl a sysselsättningspolitiken har idag behandlats av EU-nämnden. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström fick då stöd för regeringens linje med hjälp av Sverigedemokraterna. Efter Laval-domen är det uppenbart att det krävs ny reglering för att inte marknadskrafternas frihet skall gå ut över de anställdas rättighet. Jag är skarpt kritisk till regeringens passivitet som nu återigen har manifesterats av den nya arbetsmarknadsministern.

Vi socialdemokrater hade tillsammans med miljöpartiet och vänsterparitet en avvikande mening, dvs ett förslag om hur vi vill att Sveriges linje skall vara vid ministerrådets möte imorgon i Luxemburg:

"Politik handlar om att göra det möjligt för människor att forma sitt eget liv. Rörlighet över gränserna och öppenhet inför invandring är viktiga drivkrafter för ekonomisk utveckling. Därför är det angeläget att ge människor möjligheter att röra sig fritt på en europeisk arbetsmarknad. Men målet om en integrerad arbetsmarknad i EU får inte användas som en förevändning för att pressa arbetstagarnas villkor nedåt. Behov av ständig omvandling ska balanseras mot grundläggande rättviseprinciper. Vi kan aldrig acceptera att löntagare diskrimineras beroende på varifrån de kommer. Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal är en princip som ska gälla i hela EU. EU ska präglas av både ekonomisk och social utveckling.
Domslut som Laval och Ruffert med flera, visar att marknadskrafternas frihet återigen har fått företräde framför de fackliga organisationernas möjlighet att hävda rimliga arbetsvillkor för sina medlemmar. En sådan utveckling innebär i realiteten även problem med konkurrensneutralitet mellan företag på samma marknad. Dessa domslut berör hela den europeiska arbetsmarknaden och har skapat obalans i Europa. Att EG-domstolen har slagit in på en väg där löne- och anställningsvillkor blir ett konkurrensmedel i Europa är djupt olyckligt. Europas framtid ligger inte i att konkurrera med låga löner utan med trygga och goda arbetsvillkor, hög sysselsättning och kunskap. Att EU:s ekonomiska dimension har getts företräde framför den sociala dimensionen är en obalans som måste justeras. Denna fråga berör alla löntagare och kan inte skjutas på framtiden. Därför vill vi att EU antar ett juridiskt bindande socialt protokoll, som tydliggör att fackliga rättigheter såsom förhandlings- och konflikträtt samt rätten att teckna kollektivavtal gäller inom unionen. I det sociala protokollet ska fastställas att grundläggande rättigheter har företräde framför ekonomiska intressen."

Kd spelar med människors liv

750 svårt sjuka svenskar står i kö för att få ett nytt organ. Det handlar om en njure, en lever, nya lungor eller ett nytt hjärta som bokstavligt talat kan ge dem ett nytt liv. Alltför få organ kan tas tillvara för transplantation vilket gör att många människor dör i kön varje år.
Trots detta vägrar socialminister Göran Hägglund att ens utreda frågan om att underlätta transplantationer genom att inte stänga av respiratorn på en döende patient innan full hjärndöd inträffat.
Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, med sin omdömesgilla ordförande Ingemar Engström, har kraftfullt och väl underbyggt argumenterat för detta tillsammans med många andra. Men nej. Kristdemokraterna är helt emot. Socialministern blir istället upprörd när han får höra tala om att det finns sjukhus som inte är blixtsnabba med att stänga av respiratorn! Varför är det så farligt om en döende patient vårdas ett några timmar i respirator tills hjärndöden inträffar? Det handlar om att rädda andra människors liv! Men kristdemokraterna säger nej med den märkliga hänvisningen att man "kan inte förgripa sig på grundläggande etiska principer inom den svenska sjukvården" (SvD idag). En obehaglig etik som gör att svårt sjuka människor långsamt dör i väntan på ett nytt organ.

19 October 2010

Vinst för McDonalds

Den borgerliga regeringen har infört en skatterabatt för de företag som har ungdomar under 25 år anställda. Det är en dyr reform som kostar skattebetalarna ca 16 miljarder kr varje år. Under förra året gav skattebetalarna på det här sättet 140 miljoner kr till McDonalds. Det gjorde att hamburgerkedjan kunde öka sin lönsamhet med 140 miljoner kr. Det gjorde McDonalds ägare glada.

Ungdomsarbetslösheten är dock fortsatt rekordhög i Sverige. Näst högst i EU, trots att den totala arbetslösheten i Sverige inte är lika hög i europeisk jämförelse.

Nu säger Mc Donalds att de har så bra lönsamhet att de skall anställa ytterligare personal. Troligen ungdomar, för det är mest ungdomar som jobbar på McDonalds. Men om det blir någon arbetslös ung under 25 som får jobb, det kan de inte garantera.

Alla ekonomer är överens om att regeringens skatterabatt till de företag som redan har ungdomar anställda är dyr för skattebetalarna och har inte haft någon effekt på den rekordhöga ungdomsarbetslösheten. Istället har lönsamheten hos McDonalds och andra ökat samtidigt som kommuner och landsting skär ned på vårdbiträden, undersköterskor, barnskötare och vaktmästare.

SVT:s rapport tog upp detta i kvällens sändning: här.

Lustfylld matematik

Matematik är ett språk, ett verktyg, ett sätt att tänka, ett mönster, en lek. Matematik är både lustfyllt och helt nödvändigt.
Matematiken rymmer så många dimensioner:
* att känna sig säker när man själv kontrollräknar något i vardagslivet, i statsbudgeten, i nyhetsflödet, när något skall byggas eller när man svarar på sina tonåringars frågor. Att få känna att matematiken är ett verktyg som ligger bra i handen och som man vet hur man skall använda. Det är praktiskt och tryggt.
* att ha tillgång till det matematiska språket. Att kunna läsa och tolka ett uttryck, att själv kunna angripa ett svårlösligt problem genom att dela upp det och namnge det med matematiska uttryck och se hur det problem som från början tedde sig olösligt liksom smälter ned till helt hanterliga delar som kan lösas och sedan sammanfogas till ett större svar.
* att känna lusten i att lekfullt bolla med matematiska uttryck för att plötsligt få syn på ett mönster, en vacker lösning, en helhet. Se bitarna falla på plats och se skönheten i matematiken.
Ja, mitt eget förhållande till matematik är just lustfyllt. Men jag tror tyvärr att jag tillhör en nationell minoritet.
Idag presenterar Skolinspektionen en larmrapport om usla matematiklektioner på gymnasiet. Det är tyvärr bara en i raden av bevis på att skolornas matematikundervisning inte håller måttet. Många elever får inte de kunskaper de behöver och många, många lämnar skolan utan att ha fått uppleva lusten och glädjen med matematik. Det är oacceptabelt. Det är dags att äntligen prioritera matematiken i skolan. Alla barn och ungdomar skall undervisas av utbildade och engagerade matematiklärare som kan och vill skapa kreativa och utmanande lektioner. Vill man att alla elever skall få chans att lära och lyckas i matematik måste det stillasittande enskilda räknandet i boken ersättas av kvalificerade och utmanande lektioner. Idag går utvecklingen åt fel håll: klasskillnaderna i kunskap ökar och den unga generationen har inte de kunskaper som krävs för framtiden. Det behövs en ny färdriktning!

18 October 2010

Donera mera!

Över 700 svårt sjuka personer väntar idag på ett nytt organ. Det handlar för många av dem om överlevnad. Genom transplantation av organ kan svårt sjuka människor räddas till ett nytt liv. Men antalet donatorer räcker inte till och utvecklingen går just nu åt fel håll. Som en följd av bristen på organ avlider många innan de får möjlighet att bli transplanterade. Detta är ett dolt lidande som måste debatteras mer.

Varje människa har rätt att själv bestämma om man vill donera eller inte. Bristen på organ och vävnader är stor och det är därför viktigt att fler människor än i dag tar ställning till om man är positiv till organdonation eller inte. En majoritet av svenska folket har i olika undersökningar svarat ja på frågan om de kan tänka sig att donera organ efter sin död. Många av dem som är positiva har dock inte anmält det till Donationsregistret. Jag tycker det är ansvarslös att inte göra sin vilja känd genom att anmäla den till donationsregistret. Om alla, eller nästan alla, gjorde det skulle vi ha många fler organ och anhöriga skulle i en akut sorgesituation slippa ett svårt ställningstagande.

Jag tycker det brådskar med en ny transplantationsutredning som kan ta fram förslag om hur fler organ ska kunna doneras. Frågan inrymmer en rad olika etiska överväganden och möjligheten att öppna för handel med organ bör avvisas direkt.

Men andra frågor som bör övervägas är hur fler personer skall ta ställning till organdonation och om sjukvården ska kunna få titta i donationsregistret redan innan patienten avlidit för att kunna göra förberedelser för organdonation. Jag anser att sjukvården under en begränsad tid ska få fortsätta intensivvården även när hoppet att rädda patientens liv är ute om det innebär att man kan tillgodose en patients önskan att donera organ.

Över 700 hundra svårt sjuka väntar. Det brådskar. Men den kristdemokratiska socialministern vill inte lyfta ett finger.

17 October 2010

Sann glädje

Igår var vi samlade på Kanalplanpå Södermalm. Höstsolen sken och man var beredd att ha överseende med allt bök och stök som det intilliggande bygget orsakar. Hjärtat var i halsgropen redan innan avspark och naglarna bets snabbt ned. Kramp i magen. Allt stod på spel i denna sista match för säsongen.
Hammarby har spelat i damallsvenskan sedan den startade. Vi har en fantastisk historia att försvara och vi har många lovande unga spelare. Men den gångna säsongen har vi förlorat nio uddamålsmatcher och tappat många poäng. För att klara nytt damallsvenskt kontrakt krävdes vinst samtidigt som Sunnanå, med två poäng mer inför sista matchen, inte fick vinna borta mot Linköping.
Hammarbytjejerna spelade motiverat, samlat och mycket bra. Lagkapetn Annica Svensson satte första målet som skapade lugn, matchens lirare Leena Puranen satte 2-0. Kristianstad kom aldrig riktigt in i matchen. Men i Linköping stod det fortfarande 0-0 i halvtid. Ont i magen.
Men så lossnade det i andra halvlek, Linköping gjorde tre mål på Sunnanå samtidigt som vi fortsatte att spela bra i solen på Kanalplan. Vid slutsignalen var det en enorm lättnad som spred sig i kroppen och en glädje som liksom bubblade fram i kroppens olika delar.
Efter denna höst då jag och mitt parti åkt på storstryk i valet samtidigt som rasisterna tågat in i riksdagen har det inte funnits mycket at glädjas åt. Det har minst sagt varit tungt. Men igår, efter den förlösande matchen, gick jag med lätta steg i höstkylan. Plötsligt föddes nya idéer om politiken och en lust att ta itu med både förnyelsen av vår egen politik och en konstruktiv opposition i jobbpolitiken. Utan fotboll skulle jag nog inte fungera.

08 October 2010

Jobben först!

Arbete är en plikt och en rättighet. Arbete bygger välstånd, för individen och för samhället. Arbete är inte en möjlighet bland andra utan den helt nödvändiga basen för samhället. En konsekvent politik för fler arbetade timmar måste underlätta för fler att arbeta mer och att arbeta även efter 65 samtidigt som särskilda insatser måste göras för att ingen skall stängas ute från arbetsmarknaden. Även de med svåra funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar eller som av andra skäl befinner sig långt från arbetsmarknaden ska ha rätt och möjlighet till egen lön och att bidra till sin egen försörjning.
Arbetet upptar en stor del av våra liv och vi tillbringar många timmar på jobbet. Det krävs insatser för att skapa goda arbetsvillkor. Det handlar om trygghet, arbetsmiljö och inflytande.

Mot regeringens låglönelinje med osäkra anställningsförhållanden vill jag ställa en stark jobbpolitik som investerar i kompetens, utveckling och tillväxt.

Jag har idag fått förtroendet att leda den socialdemokratiska gruppen i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Det ser jag fram emot!

Ungdomar måste ha någonstans att bo

Under Mats Odells tid som bostadsminister har byggandet av studentbostäder i stort sett upphört. Av SCB:s statistik över beviljade bygglov framgår att antalet påbörjade studentbostäder minskade markant redan under år 2006. År 2008 lämnades bygglov för knappt 300 studentbostäder genom nybyggnad. Under 2009 lämnades preliminärt bygglov för knappt 60 studentbostäder. Idag råder det därför akut bostadsbrist i 26 av landets 29 högskolekommuner. Byggkrisen kom långt innan den internationella krisen – bostadsbristen för studenter är regeringens ansvar, här kan man inte skylla ifrån sig. Den främsta orsaken är istället att den borgerliga alliansen avskaffade stödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder.

Nu har Mats Odell fått lämna regeringen men hans kristdemokratiska partikollega Stefan Attefall som nu tar över är lika obenägen att ta ansvar för att ungdomar och studenter skall ha någonstans att bo. Det är en rekordstor ungdomskull som nu vill skaffa sig ett eget boende. När den tidigare rekordgenerationen - fyrtiotalisterna - behövde bostäder startades miljonprogrammet. När dagens unga behöver bostäder leds landet av en borgerlig regering som anser att marknaden skall lösa bostadsbristen utan inblandning (dvs utan ansvar) av regeringen.

05 October 2010

Ser man inte skillnad?

I valrörelsen mötte jag väljare som bekymrat sa att det var svårt att välja parti/block. Skillnaderna är ju inte så stora. Sa de. Eftersom det ju faktiskt är en enorm skillnad mellan en sjukförsäkring som ger trygghet eller en som tvingar sjuka till fattigdom och förnedring, en enorm skillnad mellan ett utbildingssystem som ger alla nya chanser eller ett som stänger dörrar och kräver att föräldrarna väljer rätt från början och mer resurser till vården eller nya nedskärningar tyckte jag att det var lätt att visa på skillnaderna.
Men vi förlorade valet och det finns all anledning att fundera över om det verkligen var jag som hade rätt och de bekymrade väljarna som hade fel.

Även om det är enormt stora skillnader i vår praktiska politik och ideologi är jag rädd att vi socialdemokrater framstod alltför mycket som "moderaterna light" i årets val. Vi framstod som några som var rädda för att skrämma bort väljare och därför bara vågade föreslå en mycket, mycket liten fastighetsskatt för väldigt få, som accepterade de flesta jobbskatteavdragen med några mindre justeringar, som accepterade mycket av regeringens skolpolitik, som inte var tydliga om skillnaderna i synen på jobben. Istället för att gå till val som stolta socialdemokrater. Trodde vi att väljarna skulle bli bortskrämda av en tydlig socialdemokratisk politik? Varför var det inte vi som stolt deklarerade att vi är (det enda) arbeterepartiet? Varför stod det inte solidaritet och rättvisa på våra affischer?

Vi får inte gå i den gamla vanliga fällan och tro att tydlig politik är samma sak som gammal politik. Tvärtom kräver en tydlig socialdemokratisk politik per definition en förnyelse och en anpassning till dagens utmaningar. Gamla lösningar och gamla sanningar måste omprövas. Men vår ideologi och vår människosyn måste få prägla politiken i större utsträckning.

Jag kan inte se något positivt med att förlora ett val och att förlora väljare. Men när det nu ändå är så så måste vi använda tiden till att självkritiskt granska oss själva, vår politik och våra bedömningar. För att få ny kraft framåt.

04 October 2010

Fotbolls-EM till Sverige

Hurra! UEFA har idag beslutat att det blir Sverige som får arrangera Damfotbolls-EM 2013. Det känns alldeles fantastiskt kul!
10-28 juli 2013 kommer europas bästa fotbollsspelare till Sverige. Jag hoppas förstås på spännande matcher, sol och publikfest och att vi får se nya stjärnor födas. Men jag hoppas också att Damfotbolls-EM på hemmaplan kommer att leda till ett annat fokus på damfotbollen. Damallsvenskans matcher och våra landslagsstjärnor förtjänar en mycket större publik och en annan medial uppmärksamhet.
I sommar kommer Sverige att vara med i VM i Tyskland och förhoppningsvis kvalificerar vi oss till OS i London 2012. Det kan bli tre härliga damfotbolls-somrar i rad! Låt detta bli en rejäl morot för våra duktiga svenska fotbollstjejer, nu finns chansen att kliva fram på den internationella arenan.

Upprop

Idag är det upprop i den nyvalda riksdagen. 349 ledamöter från 8 partier samlas. Det känns mycket olustigt att ett rasistiskt parti tagit plats i riksdagen. Sverigedemokraterna skiljer sig från sina systerpartier i Norge och Danmark genom att inte karaktäriseras av populism och överbudspolitik. Sverigedemokraterna har istället sitt ursprung i den rasistiska organisationen BSB och i halvnazistiska och högerextrama partier.
Nu är de invalda och i fyra år framöver kommer deras 20 ledamöter att ha samma mandat som alla andra folkvalda. Det är outhärdligt men går inte att tänka bort. Erfarenheten från åren 91-94, då vi också hade en borgerlig regering i minoritet och det populistiska och främlingsfientliga Ny demokrati i riksdagen, visade att den borgerliga regeringen regelmässigt samtalade med dem innan man lade sina propositioner för att säkerställa stöd i riksdagen. Trots att Bengt Westerberg på valnatten demonstrativt rest sig ur soffan när Wachtmeister/Karlsson kom. Nu är samme Wachtmeister närmaste rådgivare till Jimmie Åkesson. Jag är mycket orolig för att mönstret från 91-94 kommer att upprepas.

Idag skall en av mina söner ha prov i skolan på temat "Hur styrs Sverige?". En svår fråga för en gymnasist när inte ens statsministern kan svara på frågan.