09 September 2010

Fler anställda i demensvården.

Om vi lever tillräckligt länge kommer ungefär hälften av oss att drabbas demenssjukdom. Det är en smygande sjukdom som ofta lämnar den sjuke i oro och förvirring samtidigt som anhöriga drabbas hårt av den sjukes personlighetsförändring, oförmåga att klara sig själv och ibland aggressivitet. Dessbättre har vi idag de kunskaper som krävs för att ge den demenssjuke möjlighet att leva ett gott, rikt och tryggt liv.
Men så ser inte dagens demensvård ut! Det finns upprörande exempel på hur besparingar lett till ovärdig omsorg och även vanvård . Det är helt oacceptabelt. I en rapport om demensvården i Stockholm uppger professor Mats Thorslund att bemanningen på många av Stockholms demensboenden är alldeles för låg och att det är samma problem i övriga landet. Vissa nivåer kan helt enkelt inte underskridas för att täcka vårdbehoven, säger han.
Äldreombudsmannen i Stockholm, Lotta Burénius, berättar i SvD att det finns exempel på familjer som själva, ur egen ficka, valt att betala för extrapersonal för att trygga vården för en dement anhörig. Det är en skrämmande utveckling.
Vi kan inte stillatigande se hur våra demenssjuka behandlas ovärdigt eller hänvisas till ett torftigt liv. Nu krävs politiskt ansvar och tydligt agerande:
· Nya resurser till demensvården för att anställa mer personal – nej till nya skattesänkningar.
· Tydligare krav på bemanning och kvalitetskrav för demensvården i nationella riktlinjer.
· Bygg fler platser på demensboenden.
· Ge alla demenssjuka tillgång till bra dagverksamhet.
· Satsa pengar på att specialutbilda undersköterskor till Silviasystrar för rätt demenskompetens i omsorgen.
· Ge utbildningen till Silviasyster status av nationell specialistutbildning.
· Säkerställ att tillräckligt många nya geriatriker utbildas genom en nationell överenskommelse om geriatriska ST-tjänster.
· Ge anställda inom privat äldreomsorg meddelarskydd och meddelafrihet.
· Skattefinansierad vård och omsorg skall inte vara företagshemligheter – lagstifta om en ny offentlighetsprincip för privata utförare.
Resurserna till demensvården är ett tydligt exempel på hur tydliga skiljelinjerna är i årets val. Alliansen prioriterar skattesänkningar och rut-avdrag. Vi rödgröna prioriterar fler anställda i demensvården och satsaningar på personalens kompetens.
Hör radiodebatten om demensvården här.

No comments:

Post a Comment