24 August 2010

Resurser till eleverna- inte till vinster och skattesänkningar

För att alla elever ska ha möjlighet att bli sedda i skolan, att få hjälp och stöd för sitt lärande i en trygg miljö krävs fler lärare och mindre klasser. Den borgerliga regeringen har istället satsat på stora skattesänkningar och 3000 lärare har försvunnit från skolan det senaste året. Klasserna har blivit större. Detta vill vi ändra på!

Vi vill satsa nya miljarder på skolan. För att eleverna ska få en så bra undervisning som möjligt är det viktigt att pengarna verkligen används till fler lärare och för att förbättra elevernas undervisning och inte försvinner bort i kommunala skattesänkningar, byråkrati eller till vinstutdelning i fristående skolor.

Vi sätter skolan före stora skattesänkningar. Varje ny krona som är avsedd för skolan ska gå till eleverna och deras utbildning. Undervisningens kvalitet får inte underordnas vinstintresset. Valet av skola är ett långsiktigt val, elever och föräldrar måste kunna lita på att också ägarna har ett långsiktigt ansvar för skolan. För att säkerställa att de skattepengar som är avsedda för skolan verkligen används för att anställa lärare och ge barnen goda kunskaper föreslår vi:

Samma krav på både fristående och kommunala skolor
Samma krav ska ställas på både kommunala och fristående skolor vad gäller undervisning, uppföljning, resurser och resultat.

Alla skolor ska kvalitetssäkras
Det behövs tydliga kvalitetsmått som alla skolor måste uppfylla. Skolornas resultat ska utvärderas varje år. För skolor som inte klarar kraven upprättas handlingsplaner som ska godkännas av Skolinspektionen. Utvecklingsteam med experter på nationell nivå ger stöd. Om en skola trots dessa insatser inte visar påtagliga förbättringar ges Skolinspektionen befogenhet att ingripa.

Offentlighetsprincip ska gälla för alla skolor - även friskolor
Barnens skolgång skall aldrig få betraktas som företagshemligheter, därför vill vi införa en ny offentlighetsprincip för offentligt finansierade fristående skolor. Verksamhet, ekonomi och resultat skall vara offentligt på motsvarande sätt som för kommunala skolor.

Meddelarskydd ska gälla för alla anställda i skolor - även friskolor
Även anställda i fristående skolor ska ha rätt att berätta om eventuella missförhållanden för journalister och föräldrar. Det är en viktig del i insynen i skolan. De anställda skall ha rätt till meddelarskydd och meddelarfrihet.

Nytt tillstånd vid ägarbyte
När en fristående skola byter ägare ska detta anmälas till Skolinspektionen och ett nytt tillstånd ska ges, även om skolan ingår i en större koncern som byter ägare.

Skydda våra gemensamma egendomar
Vi vill ha en ny lagstiftning som förhindra att skolor och förskolor säljs ut till underpris så som har skett i uppmärksammade fall i Stockholm och Täby.

Läs mer här.

No comments:

Post a Comment