17 August 2010

Likvärdig skola - resuser efter behov

Alla barn ska få chans att lyckas i skolan. Ingen ska bli bestraffad för att man går i en skola i ett område som har större utmaningar än andra. Det måste vara skolans uppgift att kompensera för skilda förutsättningar och då ska resurserna fördelas efter behov.

Enligt en rapport från Skolverket som kom förra året, lägger kommuner med liten segregation ungefär lika stor del av sin skolbudget på elever med särskilda behov som kommuner med stor segregation. Det handlar om ungefär sju till åtta procent av budgeten. Skolverket visar att kommunerna oftast ger resurser enligt principen en summa per elev och att de kompensatoriska inslagen som tilldelas utifrån skolornas elevsammansättning är relativt blygsamma. Inte ens i de mest segregerade kommunerna tilldelas skolorna alltid extraresurser. Endast 60 procent av de mest segregerade kommunerna kompenserar skolorna utifrån socioekonomiska faktorer och när det sker är det i genomsnitt en liten andel av den totala budgeten. Skolverket ansåg det också vara en stor brist att många kommuner ”saknar en egentlig modell för resursfördelning”.

Igår presenterade jag ett förslag om att ändra skollagen så att kommunerna ska vara skyldiga att fördela resurser till olika skolor efter elevernas behov. Det gäller såväl resurser för individuella insatser som på skolnivå. Principerna kan till exempel utgå från skolans upptagningsområde eller skolans elevsammansättning, föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst och sysselsättningsnivå. Elever som behöver större individuella insatser ska också få resurser för det. Det blir alltså obligatoriskt för kommunerna att upprätta modeller för resursfördelning och att fördela resurser utifrån dem. Givetvis ska resurser fördelas enligt samma principer oavsett huvudman. Ekot rapporterade, lyssna här.

1 comment:

  1. Detta är ett mycket bra och viktigt försla, frågan är väl om bara krav på att de skall ha en resursfördelningmodell räcker dvs om inte starkare styrning av hur sådana ska vara utformade behövs. Frågan är också om nuvarande sätt att beräkna statsbidrag till kommunerna tar tillräcklig hänsyn till olikheterna i förutsättningar t.ex. när det gäller skolan.

    ReplyDelete