05 August 2010

Blev det mer arbete - eller mindre?

Arbetsförmedlingen har i en rapport till regeringen redovisat en uppföljning av den s.k. arbetslivsintroduktion som regeringen infört för de personer som till följd av regelförändringar tvingats lämna sjukförsäkringen.

Fram t o m sista juni har drygt 23 000 personer anvisats till tremånadersprogrammet, varav nära 13 000 under januari månad. Den sista juni var drygt 6 000 personer kvar i programmet.

Uppföljningen visar att endast två procent av deltagarna lämnat programmet för ett osubventionerat arbete. Om man även räknar med dem som övergått till subventionerade anställningar är siffran 7 procent. En majoritet, 58 procent, lämnar programmet för ett annat program med aktivitetsstöd och 23 procent saknar såväl aktivitetsstöd som nytt program och kommer troligtvis att ansöka om ny ersättning från sjukförsäkringen.

Samtidigt som uppföljningen visar att endast en mycket begränsad del är i arbete efter programmet så kommer uppgifter om att människor till följd av de nya sjukförsäkringsreglerna säger upp sig från sin deltidsanställning i samband med att de utförsäkras, för att därigenom kunna få arbetslöshetsersättning (aktivitetsstöd) på heltid, alternativt blir uppsagda av sina arbetsgivare då de inte bedöms kunna utföra något arbete alls hos denne. Resultatet blir att människor därmed förlorar sin anknytning till arbetsmarknaden och i vissa fall t o m arbetar mindre än under tiden som sjukskriven.

Vår rödgröna överenskommelse om sjukförsäkringen utgår från att ingen ska utförsäkras till följd av att en administrativ tidsgräns passeras. Det ska alltid göras en individuell bedömning. Rehabiliteringspenning ska vara ett alternativ för den som behöver rehabiliteringsinsatser för att komma tillbaka till arbete och vi vill satsa nya statliga resurser i en särskild rehabiliteringsfond.

Enligt regeringen är huvudmotivet för de nya sjukförsäkringsreglerna att stärka arbetslinjen och få fler människor tillbaka till arbete. Från regeringen framhålls betydelsen för enskilda av att nu få tillgång till insatser som gör det möjligt för dem att komma tillbaka till arbete. Samtidigt uppger många människor att de pga de nya reglerna tvingats säga upp sig från sin deltidsanställning.

Det går inte i dagsläget att få fram uppgifter om hur antalet arbetade timmar för dem som utförsäkras utvecklas. Myndigheterna hänvisar till sekretessproblem vad gäller att ta fram dessa uppgifter och regeringen har inte begärt någon sådan redovisning.

Hur kan man veta om de nya reglerna lett till arbete när det saknas uppföljning av hur antalet arbetade timmar utvecklas för berörda grupper och hur kan regeringen i avsaknad av sådan information fortsätta att hävda att det nya regelverket stärker arbetslinjen?

No comments:

Post a Comment