15 May 2010

Jämlik vård?

Vården skall ges efter behov och medborgare med lika behov skall behandlas lika. Så enkelt kan min syn på den viktigaste vårdpolitiska frågan uttryckas. Och så står det i hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf. Men verkligheten ser annorlunda ut.
Klasstillhörighet, utbildningsbakgrund, kön och bostadsort påverkar vilken vård du får. Och föga förvånande är det just högutbildade och högavlönade som får mest och bäst vård. Detta är helt oacceptabelt och ett av skälen till att vi socildemokrater omprövat vår sjukvårdspolitik. Det behövs nya sätt att styra vården mot större likvärdighet och bättre kvalitet.
Idag skriver socialstyrelsens generaldirektör i SvD att vården måste bli bättre på att följa de nationella riktlinjerna för att säkerställa bra och likvärdig vård till alla. Men det räcker inte med uppmaningar från socialstyrelsen om man vill se förändring. Det krävs ny lagstiftning. Med en nationell kvalitetscertifiering av alla vårdgivare kan man ställa krav på att nationella riktlinjer följs och inte skall vara "fritt valt arbete".

No comments:

Post a Comment