12 April 2010

Öppet brev om meddelarskydd för anställda i offentligfinansierad privat vård

Statsrådet Maria Larsson

Öppet brev om meddelarskydd för anställda i offentligfinansierad privat vård

Personalen är nyckeln till bra kvalitet i vård och omsorg. Tillräcklig bemanning, kompetent personal och bra samarbete är grunden för bra vård och kvalificerad omsorg om våra äldsta. När sjukdomarna blir en del av vardagen, när orken tryter och minnet sviktar, när man är gammal och skör då måste både jag själv och mina närmaste få känna tryggheten att kvalitet prioriteras före kortsiktiga företagsintressen.

En allt större andel av den gemensamt finansierade äldreomsorgen utförs av privata entreprenörer. Det finns ingen anledning att tro att det skulle leda till lägre kvalitet än när vården och omsorgen utförs av kommunen. Men det finns en viktig skillnad: personalens möjligheter att tala fritt.

Inom offentligt driven äldreomsorg har personalen en grundlagsskyddad rätt att påtala missförhållanden och t ex prata med journalister. Arbetsgivaren är förbjuden att t ex ta reda på vem som har pratat med media. Trots detta finns det alltför många inom den offentliga äldreomsorgen som drar sig för att berätta om brister och fel. Därför infördes Lex Sara som gör att alla anställda är skyldiga att påtala missförhållanden.

Även inom den privat drivna äldreomsorgen gäller Lex Sara. Anställda där har också meddelarfrihet, men den friheten är inte mycket värd eftersom den inte åtföljs av ett meddelarskydd. Den private arbetsgivaren har rätt att efterforska vem som läckt till media och den anställde riskerar därmed repressalier. Många kommuner har meddelarfriheten inskriven i avtalen med privata entreprenörer, men tyvärr saknar avtalen ofta en paragraf om meddelarskyddet.

En snabbt ökande andel av den offentliga verksamheten utförs idag av privata företag och med den inriktning regeringen har kommer andelen att växa kraftigt framöver. Allt större delar av vår gemensamt, offentligt finansierade verksamhet kommer därmed att stå utan insyn. Där gäller istället andra lagar till skydd för företaget och deras affärshemligheter. Privatanställda kan inte anonymt lämna ut uppgifter om missförhållanden utan att riskera disciplinpåföljd av arbetsgivaren. De anställda måste själv kunna bedöma om missförhållandena är så allvarliga att det är ett Lex Sara-ärende, annars riskerar de till och med skadestånd för att ha avslöjat företagshemligheter. Detta är helt orimligt!

Hur vården och omsorgen av våra gamla, ofta sjuka och sköra, bedrivs får aldrig vara en företagshemlighet! Personalen är den viktigaste kvalitetsfaktorn, de måste ha rättigheter och möjligheter att diskutera vårdens kvalitet utan att riskera bestraffning. De fackliga organisationerna har länge drivit denna fråga, utan framgång.

Nu har Riksrevisionen i en rapport (RiR 2008:21) starkt kritiserat kontrollen av den privata äldreomsorgen. ”Regeringen har ett ansvar att förvissa sig om att äldreomsorgsmarknaden fungerar tillfredsställande. Riksrevisionens granskning visar att regeringen inte skaffat sig tillräcklig kunskap om denna marknad.” Rapporten säger att ”Tillsynen av äldreomsorgen är inte […] av sådan omfattning att man kan vara säker på att den fångar upp eventuella missförhållanden.” Av just det skälet föreslår Riksrevisionen en rad åtgärder, bal a att personalens meddelarskydd skall stärkas.

Det är nu hög tid att stärka kvalitetskontrollen och personalens rättigheter i den privata vården och omsorgen. Vi föreslår:

  • Kräv i lag att alla entreprenadavtal med privata utförare inom vård och omsorg skall omfatta personalens rätt till meddelarskydd.
  • Klargör att all offentligt finansierad äldreomsorg skall delta i nationella jämförelser, kvalitetsregister och ha full insyn i verksamheten. Kvaliteten i vården om sjuka och sköra får aldrig vara en företagshemlighet.
  • Tillsätt en ny utredning för att grundlagsskydda personalens meddelarskydd inom all offentligt finansierad vård och omsorg.

Ge våra äldre rätt till bättre kvalitet i vården och omsorgen. Ge personalen rätt att berätta och använda sin erfarenhet i debatten.


Ylva Johansson (s)

Thomas Nihlén (mp)

Elina Linna (v)

Eva Nilsson Bågenholm, ordförande Läkarförbundet

Ylva Thörn, ordförande Kommunal

Anna-Karin Eklund,
ordförande Vårdförbundet

No comments:

Post a Comment