12 April 2010

Mer makt åt äldre!

Flertalet av de nära 9 000 människor i Skövde kommun som är 65 år och äldre är aktiva och friska. Jag tror att många vill fortsätta sitt yrkesarbete eller på andra sätt bidra till närstående och samhälle. Utan äldre skulle den ideella sektorn tyna bort. Att vara pensionär är inte längre ett liv i passivitet. För de 582 skövdebor som i år fyller 65 år är pensioneringen kanske starten på nya långvariga engagemang.

Tyvärr har omvärlden svårt att hänga med i den här förändringen. Många pensionärer får uppleva att de inte tas på allvar, möts med bristande respekt eller diskrimineras. Äldre får gå när det ska skäras ned på jobbet. Äldre får inte vara med när det skall nomineras till viktiga uppdrag. Äldre syns sällan i TV-rutan. Äldre blir nedprioriterade när de söker vård.

Jag tycker det är djupt stötande att äldre diskrimineras och inte betraktas som fullvärdiga medborgare. De har jobbat och slitit ett helt långt liv, de har lagt grunden för dagens välfärd, de har rätt att mötas med respekt och värme.

För de flesta äldre kommer så småningom den dag när en eller annan funktion sviktar och man behöver samhällets hjälp för att klara sitt dagliga liv. Det betyder inte att ens mognad, erfarenhet och kunskap försvinner eller att den intellektuella skärpan krymper. När man behöver hjälp har man rätt att bli trodd på sitt ord och bli respektfullt bemött. Ingen skall behöva ha känslan av att stå med mössan i hand hos kommunen när man behöver hjälp med tvätt, matlagning eller den personliga hygienen.

Att vi får leva längre och att vi får behålla våra nära och kära allt längre i livet är en enorm tillgång. Men det krävs en rad förändringar för att äldre skall bli tagna på allvar, få besluta om sina egna liv och ha rätt till den hjälp som krävs för att kunna leva ett bra liv, bli lyssnade till och få vara fullvärdiga och behövda medborgare.

Vi socialdemokrater har sedan valet 2006 omprövat och förnyat vår politik. Vi har genomfört rådslag om en rad politiska frågor, däribland äldrepolitiken. Jag har varit på möten runt om i landet och lyssnat på intensiva diskussioner som sedan har lett fram till nya ställningstaganden. På den socialdemokratiska partikongressen i månadsskiftet oktober-november ska vi fatta beslut om vår politik för framtiden.

Socialdemokraterna vill arbeta för åtta reformer:

  1. Låt pensionärerna själva bestämma vad hemtjänsttimmarna skall användas till. Ibland vill man ha hjälp att handla eller duscha, en annan dag vill man gå en promenad.
  2. Ge äldre rätt till viss hjälp i hemmet utan kommunens biståndsprövning, till exempel fixartjänster eller ett visst antal hemtjänsttimmar för alla över en viss ålder. Genom enkla servicetjänster kan äldres livssituation förbättras och fallolyckor förhindras. Dessutom kan stora resurser sparas inom sjukvården.
  3. Alla som behöver hemtjänst skall ha rätt att få hjälp av utbildad och kunnig personal som är samma från dag till dag. När man väl förklarat hur man vill blir duschad och hur man vill ha bäddat så vill man slippa förklara det om och om igen för idel nya ansikten. Man vill känna igen den som kommer hem och öppnar dörren med egen nyckel. För det krävs satsningar på personalens kompetens, högre bemanning och fler fasta heltidstjänster.
  4. Alla äldre ska få hjälp på ett språk de behärskar. Det gäller alla som är infödda svenskar men också de alltfler äldre som har ett annat modersmål än svenska. Många tappar kunskaperna i det nya språket om man blir dement. När man är gammal och skör har den trygghet som följer av traditioner, musik, berättelser, mat etc. stor betydelse. Språkkunnighet och kulturell kompetens bör därför ses som en viktig merit inom äldreomsorgen.
  5. Lyssna på de anhöriga och ge dem stöd och avlastning. Ibland är det bara en nära anhörig som vet hur behoven ser ut för en dement make eller mor. Anhöriga gör ett enormt arbete. Även om man ger vård och omsorg för att man vill så orkar man inte hur mycket som helst. Ge anhöriga rätt till stöd, tröst och avlastning.
  6. Inkludera äldre i undersökningar och enkäter. Mycket ofta utesluts människor över 65 i olika undersökningar. Läkemedel provas sällan ut på äldre trots att äldre är den grupp som använder läkemedel mest!
  7. Bygg om och bygg nytt så att det finns tryggt boende i gemenskap med tillgång till gemensamhetslokaler och restauranger, dit man kan flytta när det egna boendet känns otryggt eller ensamt. Sälj inte ut de allmännyttiga bostadsföretagen utan använd dem för att bygga bra för en åldrande befolkning.
  8. Lyssna på pensionärsorganisationerna. Kommunala pensionärsråd bör finnas i alla kommuner. Pensionärernas synpunkter och erfarenheter behövs i samhällsplaneringen.

    Äldre är fullvärdiga och myndiga medborgare och har samma rätt som andra att bli tagna på allvar och få besluta om sin egen vardag. Äldre är fullvärdiga medborgare som ligger långt fram i livet och har mycket att lära oss.

YLVA JOHANSSON, riksdagsledamot (S), vice ordförande Socialutskottet

No comments:

Post a Comment